Projecten

Op deze pagina's kunt u informatie over bouw- en ontwikkelingsprojecten in Tuindorpoost vinden.
Hieronder staat de meest recente informatie, via het navigatie gedeelte aan de linkerzijde kunt u de informatie per project vinden.

Stand van zaken 23 december 2014
Prinsenhof
In de afgelopen jaren zijn het buurtcomité en de Wijkraad Noord Oost betrokken geweest bij en geïnformeerd over de ontwikkelingen en de nieuwbouwplannen< van Prinsenhof.
Inmiddels is er een voorlopig ontwerp voor een gezondheidscentrum van Baker Architecten. Het gezondheidscentrum zal bestaan uit twee bouwlagen en biedt op de begane grond ruimte voor twee artsenpraktijken en een apotheek. Op de verdieping komt een praktijk voor fysiotherapie.
Het buurtcomité betreurt dat er geen seniorenwoningen aan het plan zijn toegevoegd.
Bij het ontwerp van het gebouw is er wel rekening mee gehouden dat er in de toekomst verdiepingen kunnen worden opgebouwd.
Het ‘Gezondheidscentrum de Nieuwe Prinsenhof’ zal een afmeting beslaan van circa 36 x 16 meter en een bouwhoogte van 8 meter, die niet zal worden overschreden.
De nieuwbouw komt grotendeels op de plaats van het te slopen bestaande gebouw. Het voorlopig ontwerp is op 11 november jl. door de Protestantse Gemeente Utrecht, de gemeente en de architect aan de Wijkraad en het buurtcomité toegelicht.
De artsen en fysiotherapeuten die in ‘Gezondheidscentrum de Nieuwe Prinsenhof’ gaan werken, hebben hun huidige praktijk in Tuindorp en Tuindorp Oost.
Naar men verwacht zal de nieuwbouw in de zomer van 2015 starten en een jaar later klaar zijn.
Wijkraad en buurtcomité gaan akkoord met dit voorlopig ontwerp.
Op de inloopavond van 15 december worden de plannen aan de bewoners toegelicht. Plaats en tijdstip maakt de gemeente nog bekend door middel van een wijkbericht.


Stand van zaken per 30 november 2013

De Gaard

Op 19 november j.l. is de klankbordgroep weer bijeen geweest. De onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn ook nu de verkeersafhandeling rond het winkelcentrum, de problemen met het sluipverkeer en het realiseren van voldoende parkeerplaatsen binnen de gestelde normen. En ook de invulling van de buitenruimte, waaronder de inrichting van het plein.

Na wat wij in de wijkkrant van september al vermeldden, hebben de werkgroepsleden van de klankbordgroep nog twee belangrijke resultaten geboekt. Er is een oplossing voor het inpandig laden/lossen en er worden groene eilanden toegevoegd aan het oostelijk deel van het vergrote plein. Met dat laatste als compromis wordt nog enigszins tegemoetgekomen aan de compensatie van het aantal vierkante meters groen dat op andere plaatsen verloren gaat. Op basis van deze invulling zal de gemeente de bestaande componenten, zoals bloemenkiosk, toiletgebouw, fietsenstalling, kunstbeeld en een aantal bijzondere nieuwe banken als kunstwerk, in afstemming met de klankbordgroep uitwerken.


Voor het laden en lossen ten behoeve van de winkels aan de zuidkant van het winkelcentrum, het westelijke deel van de Obbinklaan, is vooralsnog geen aanvaardbare oplossing gevonden. Hier zal het laden en lossen, hoofdzakelijk door kleine auto’s, op de parkeerplaatsen of op de weg plaatsvinden.

De moeizame wijze van overleg en de tijd die ervoor nodig was om het inpandig laden/lossen en het aantal vereiste parkeerplaatsen inpasbaar te krijgen, illustreren nogmaals dat deze omvangrijke uitbreiding van De Gaard een zware wissel trekt op de directe woon- en leefomgeving.

Er zijn nog steeds geen bevredigende oplossingen gevonden voor de verkeersafhandeling met name rond het parkeerterrein Lamérislaan, de functie en aansluiting van de Lamérislaan en de aansluiting op de Kapteynlaan. Dit geldt ook voor de te verwachte toename van het sluipverkeer voor de Lamérislaan, Kouwerplantsoen en Winklerlaan (LKW). De gemeente heeft het voorstel gedaan om een apart vervolgproces te houden voor de bewoners van de LKW-lanen met betrekking tot de te nemen potentiële verkeersmaatregelen.


Tot ieders verrassing werd de klankbordgroep bij de agenda van 19 november geconfronteerd met een nieuw agendapunt, namelijk ‘onderzoek toevoeging nieuwe woningen’. Hierover werd slechts een summiere toelichting gegeven door de projectontwikkelaar. In de eerste helft van december zullen de bewoners boven De Gaard hier verder over worden geïnformeerd.

Het buurtcomité heeft zich gedurende vijf en een half jaar stelselmatig verzet tegen de omvang van de uitbreiding. De toename van het aantal vierkante meters voor de uitbreiding zetten wij nog even op een rij:

  •     Beschikbare marktruimte is in 2004 vastgesteld op 3.000m2 netto. Dit is het uitgangspunt.

  •     Volgens de opgave van de afdeling Economische Zaken van de gemeente van maart 2011 is de toedeling van de totale m2: Detailhandel 3.282 m2     bruto. Voor Dienstverlening en Horeca 1.148 m2. Totaal 4.430m2 bruto.

  •     Bij het doorrekenen van het schetsplan, voordat het gepresenteerd werd aan de buurt, is hier, vanwege een optimalisatieslag, nog eens 500 m2 hieraan toegevoegd om het geheel financieel sluitend te krijgen Hiermee komt het totaal van de uitbreiding op circa 5.000 m2 bruto.

Inmiddels stellen wij ons de vraag of de 5.000m2 bruto nog wel up-to-date is. Destijds had Albert Hein 2.000m2 is opgegeven en, naar het zich laat aanzien, wordt dat overschreden. In dit verband zouden we toch niet willen denken aan toevoeging van woningen, waardoor het bouwvolume alleen maar nog kolossaler wordt. Het betekent ook een toename van het aantal parkeerplaatsen , die nu al niet goed te realiseren zijn. Het spreiden van de parkeerplaatsen leidt ook tot meer zoekverkeer in plaats van minder, zoals dat juist één van de uitgangspunten is. De situatietekening geeft de huidige tussenstand aan ten opzichte van het schetsplan dat altijd nog als uitgangspunt geldt. Gedurende de overlegperiode van het afgelopen half jaar met de gemeente en de projectontwikkelaar is een aantal oplossingen hierop weergegeven. Dat betekent niet dat dit het eindresultaat is. De klankbordgroep heeft, zoals aangegeven, nog de nodige kritiek op deze weergave. Er zijn zeker nog aanvullingen en wijzigingen op deze tekening van toepassing.

Er volgen nog separate afstemmings-overleggen met de verschillende bewonersvertegenwoordigingen. Het eerstvolgende klankbordgroepoverleg staat gepland voor 8 januari 2014. Het streven is, uitgaande van het uitgewerkt schetsplan tot een voorlopig ontwerp (voor bouwplan en inrichting), dit in februari 2014 vrij te geven voor inspraak.

Het Buurtcomitestand van zaken 13 oktober 2013

  1. Bussluis. 

De bussluis bij winkelcentrum De Gaard is onlangs heringericht. De twee bushaltes op de Kapteynlaan zijn buiten gebruik en hiervoor zijn twee bushaltes ten behoeve van lijn 5 bij de bussluis aangelegd. Nu de bussluis in gebruik is genomen, zijn er enkele punten die nog nader bezien moeten worden. Dat is dan ook de reden dat op 8 augustus j.l. ter plaatse met de beide gemeentelijke projectleiders, een vertegenwoordiging van het Wijkbureau Noord Oost, Wijkraad, Buurtcomité en bewoners de navolgende onderwerpen aan de orde zijn gesteld:

  • De voetgangersoversteekplaats zal worden verbreed. Een deel ervan wordt van minder niveauverschillen en minder geprofileerde tegels voorzien, voor klanten met winkelwagentjes.

  • De aangebrachte verhoging in het wegdek in het midden van de bussluis, bedoeld als obstakel voor automobilisten die het inrijverbod negeren, functioneert niet. De bussluis wordt in toenemende mate als sluiproute gebruikt. Nietsvermoedende overstekende voetgangers worden hierdoor verrast, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Ter voorkoming van deze situatie worden hiervoor extra aanvullende obstakels in het wegdek van de beide toeritten aangebracht.

  • Er zal worden bekeken of aan de linkerzijde van de beide toeritten van de bussluis ook verbodsborden kunnen worden geplaatst.

  • De beide abri’s die nog op de Kapteynlaan staan, worden nog verplaatst naar de beide nieuwe haltes, evenals één van de informatieborden.

  • De gemeente betreurt het dat vooraf aan de werkzaamheden de buurt hierover niet met een wijkbericht is geïnformeerd. De nachtelijke werkzaamheden zijn overigens zonder overleg op eigen initiatief door de aannemer verricht.


Inmiddels zijn de nodige aanpassingen ten aanzien van bovenstaande punten door de gemeente op tekening gezet. Naar het zich laat aanzien zal de uitvoering van de aanpassingen niet lang meer op zich laten wachten.


b) de Gaard.

Helaas valt er weinig nieuws te melden over de uitbreiding van het winkelcentrum sinds de vorige wijkkrant. Wij zijn erg benieuwd wanneer de buurtbrede bewonersavond zal worden georganiseerd, die in de gemeentelijke nieuwsbrief van juli in het vooruitzicht was gesteld. Op 28 oktober zal wel de klankbordgroep weer bijeenkomen. Zie www.utrecht.nl/degaard voor alle informatie over de uitbreidingsplannen en de namen van de contactpersonen.