Noodgebouw Cohenlaan

augustus 2013

Cohenlaan
Op de plaats van de afgebroken school aan de Cohenlaan zal geen nieuwe basisschool worden gebouwd. 
Voor de extra onderwijslokalen die nodig zijn in de wijk, zijn voldoende alternatieven beschikbaar. 
De gemeente gaat op zoek naar een passende en haalbare invulling van de locatie Cohenlaan. Eerst vindt er een globale verkenning plaats, die zal uitwijzen wat haalbaar is. 
Het resultaat wordt voorgelegd aan het college van B&W, waarbij omwonenden betrokken worden. 
Na de zomer start dit traject.

december 2011

Zoals wij in de vorige wijkkrant vermeldden, is op 12 september een consultatiebijeenkomst gehouden over het te verwachten‘schoollokalentekort’. De locatie aan de Wevelaan werd toen door een aantal belanghebbenden als een geschikte locatie gezien. Ook zijn er tijdens die bijeenkomst een aantal nieuwe suggesties ingebracht en is toegezegd dat de leerlingenprognose, waarop het aantal te verwachten tekort aan lokalen is gebaseerd, herzien zou worden. Op 22 november ontvingen de betrokkenen van de consultatiebijeenkomst een reactie van DMO betreffende het vervolgtraject. Uit de berichtgeving van DMO blijkt dat men nu focust op de Regenboogschool aan de Wevelaan. DMO start begin 2012 met een creatief ontwerpproces, waarbij wordt gekeken op welke wijze de benodigde lokalen op deze locatie kunnen worden ingepast. Dit gebeurt samen met de reeds betrokkenen en de bewoners van de Wevelaan, die hierover door DMO tijdig zullen worden geïnformeerd. Dit betekent overigens niet dat de overige scenario’s, waaronder die van de Cohenlaan, evenals de ingebrachte suggesties, komen te vervallen. Hierdoor zal de besluitvorming voor wat betreft de bestemming van het terrein aan de Cohenlaan nog langer op zich laten wachten.

Gelijktijdig met het creatief ontwerpproces zullen deze nader onder de loep worden genomen. Wij menen te moeten vaststellen, dat sinds 12 september de overige scenario’s, suggesties en de leerlingenprognoses nog niet nader zijn onderzocht. Wij gaan er alsnog vanuit dat, wanneer het ontwerpproces van start gaat, de leerlingenprognose in samenspraak met de betrokkenen een duidelijk inzicht geeft in het definitieve aantal schoollokalen. Per slot van rekening is dit, naar onze mening, het uitgangspunt voor het ontwerpproces.

oktober 2011

In het kader van het brede onderzoek waarover wij schreven in de wijkkrant van juni, heeft wethouder Kreijkamp op 12 september een consultatiebijeenkomst georganiseerd. Hiervoor waren vertegenwoordigers van de vijf schoolbesturen, de voorzitter van de Wijkraad Noordoost, de contactpersoon van de omwonenden van de Cohenlaan en het buurtcomité Tuindorp Oost uitgenodigd . Door medewerkers van DMO (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) zijn zes scenario’s toegelicht die het verwachte tekort van acht schoollokalen moeten oplossen. Er bestaat twijfel over de gehanteerde leerlingenprognoses voor de komende 10 tot 20 jaar, waarbij naar onze mening maximaal zes lokalen meer reëel wordt geacht. Door het buurtcomité Tuindorp Oost en bewoners is scenario nummer 7 ingebracht. Dit eveneens door de wijkraad Noord Oost ondersteunde plan houdt in, dat het WeveHUIS in combinatie met een gezondheidscentrum een eigen definitieve accommodatie krijgt op de Cohenlaan, zoals dat bij de totstandkoming van het WeveHUIS in 2006 is vastgelegd (WeveHUIS 2e fase) Er zijn geen besluiten of keuzes gemaakt voor wat betreft de scenario’s. De wethouder zal eerst de vragen die gesteld zijn met betrekking tot de leerlingenprognoses, de heroverweging van locaties, en de toevoeging van scenario 7 nog nader laten onderzoeken.

Juni 2011

Wijkwethouder Jeroen Kreijkamp heeft kennelijk onze noodkreet in de april-wijkkrant gelezen. Hij heeft opdracht gegeven een breed onderzoek te doen naar wat er leeft in de buurt ten aanzien van de bestemming van het terrein. Een beslissing zal hij pas na de zomer nemen.

April 2011

Na een aantal gesprekken, dat omwonenden met de wijkwethouder hebben gehad, beraadt deze zich nog op een antwoord. Intussen horen we wel vanuit Tuindorp, dat men daar niet staat te trappelen om een nieuw schoolgebouw aan de Cohenlaan te betrekken. De inwoners van Tuindorp Oost waren daar al lang tegen. Steeds weer wordt de kleinste buurt van de subwijk Tuindorp/Voordorp opgezadeld met de problemen van andere buurten en wijken. Het Gerrit Rietveld College krijgt hier een nieuw gebouw voor 1200 leerlingen, in meerderheid uit Overvecht (notabene een wijk met in verhouding enkele malen meer openbare ruimte dan Tuindorp Oost). De Marnix Academie met ongeveer 1100 leerlingen uit de hele provincie zorgt ook voor veel overlast. De Gaard met een bovenwijkse functie gaat fors uitbreiden. En nu dan ook een vestiging van een Tuindorpse basisschool aan de Cohenlaan. Dat terwijl de eigen inwoners dat terrein dringend nodig hebben. Aan de noordwest kant van Tuindorp, links achter het viaduct aan de Tripkade, is trouwens voldoende openbare ruimte beschikbaar en dat is nog dichterbij voor de kinderen ook. Waarom dan toch weer de oplossing zoeken in Tuindorp Oost? Het gemeentebestuur heeft een zorgplicht voor alle inwoners van Utrecht en niet voor alle inwoners minus die in Tuindorp Oost. Hopelijk zeggen de, mede door ons gekozen, raadsleden binnenkort tegen het college: “genoeg is genoeg”.

Februari 2011

Het gemeentelijk plan om op het vrijgekomen terrein aan de Cohenlaan een wisselschool te bouwen kan door een gerechtelijke uitspraak niet doorgaan.
De gemeente onderzoekt nu welke permanente invulling gegeven kan worden aan de locatie. Gedacht wordt aan een nieuw gebouw voor het basisonderwijs ten behoeve van de Paulusschool of de openbare school uit Tuindorp. Beide hebben tijdelijk een tekort aan lokalen. Ook ruimte voor de buitenschoolse opvang uit Tuindorp is mogelijk.
Omwonenden zijn daar niet blij mee. Zij zijn niet alleen bevreesd voor de te verwachten overlast, ook doorkruist de bouw van een school voorstellen, die bewoners zelf hebben geformuleerd. Wij horen, dat zij op het terrein graag een gezondheidscentrum zouden hebben: huisartspraktijk, apotheek, consultatiebureau, fysiotherapie, tandartspraktijk en andere zorgaanbieders bij elkaar. Daar is behoefte aan. Ouders met kleine kinderen moeten nu naar het consultatiebureau in Overvecht. Het is gezien de vergrijzing echter belangrijk, dat Tuindorp Oost aantrekkelijker wordt voor gezinnen met kinderen. De huisarts is nu slecht en klein behuisd in De Gaard en de fysiotherapiepraktijk is gevestigd in een woonhuis. Bijkomend voordeel zou zijn, dat er in De Gaard ruimte vrij komt, waardoor de uitbreiding daar minder groot hoeft te zijn.
Ook het bestuur van De Beiaard ziet concurrentie van de Paulusschool niet zitten. Op zijn minst zou de Paulusschool dan geen kinderen uit Tuindorp Oost of Voordorp in het nieuwe gebouw mogen toelaten.
Ons zou trouwens verbazen, als de leiding van de basisscholen in Tuindorp akkoord zou gaan dat kinderen uit Tuindorp de Eykmanlaan moeten oversteken om naar school te gaan. In 2003 werden plannen gemaakt om een nieuwe Paulusschool te bouwen met een inpandig gymnastieklokaal. Uit de leerlingenprognoses was toen al duidelijk, dat daardoor te weinig lokalen gebouwd konden worden om de te verwachten groei van het leerlingenaantal op te vangen. Voorgesteld werd daarom het gymnastieklokaal ergens anders te bouwen. De schoolleidingen gingen daarmee akkoord onder voorwaarde dat het vervangende gymnastieklokaal niet aan de andere kant van de Eykmanlaan zou komen. Zouden ze die voorwaarde nu laten vallen, nu het om gewone lokalen gaat?
De aanleg van de voor jonge kinderen gevaarlijke Eykmanlaan was overigens in de zestiger jaren al de directe aanleiding om De Beiaard te stichten.

Augustus 2010

Ook de komende maanden is er zeker nog geen beslissing te verwachten over de nieuwe bestemming van het schoolterrein. 
We houden u op de hoogte.

Februari 2010

Vlak vóór Kerstmis heeft de bestuursrechter uitspraak gedaan. Het oordeel luidde, dat de gemeente niet de bevoegdheid had een bouwvergunning af te geven voor het onderhavige plan onder het gebruikte artikelnummer. Inmiddels heeft de Jenaplanschool besloten tijdens de renovatie van het schoolgebouw aan de Poortstraat in een gebouw aan de Wittevrouwenkade les te geven.
Wat de bestemming van het terrein aan de Cohenlaan, dat eigendom is van de Dienst Onderwijs, nu gaat worden, wordt op zijn vroegst eind februari besloten.

December 2009

Verschillende omwonenden van de bouwplaats aan de Cohenlaan hebben beroep tegen de bouwplannen aangetekend bij de voorzieningenrechter. 
De afzonderlijke beroepen hebben verschillende invalshoeken en worden gesteund door de overige omwonenden. 
De zitting van de rechter heeft plaats op 10 december.

Oktober 2009

Er is door omwonenden ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op het wijkbericht van afgelopen juli over de gewijzigde procedure voor de bouwplannen. Er zijn zienswijzen ingediend over belangwekkende zaken als behoud van het groen, verkeersveiligheid en -overlast, planschade door het voorgenomen
heien, het loslaten van de tijdelijkheid van een ontheffing en verdubbeling van het aantal leerlingen (van 150 naar 300).
Bewoonster Alies van den Hijligenberg laat ons weten, dat zij de gemeente er bovendien op heeft gewezen de ontheffing van het bestemmingsplan op een foutief artikel te hebben gedaan. Het gebruikte artikel 3.23 is uitsluitend bedoeld voor bouwwerken van ondergeschikte planologische betekenis, bijvoorbeeld een aanbouw aan of een schuur bij een woning of een ander gebouw. Voor andere bouwwerken, zoals de onderhavige, kan de gemeente helemaal geen ontheffing van het bestemmingsplan verlenen middels artikel 3.23 schrijft zij. De zaak is momenteel in behandeling bij de afdeling juridische zaken van de gemeente. Het is wachten op een reactie op de zienswijzen.

Augustus 2009

De aanvraag voor een bouwvergunning voor een tijdelijk schoolgebouw is gewijzigd.
De eerdere vergunningaanvraag was voor een groter schoolgebouw dan het bestemmingsplan toestaat. Om te mogen bouwen moet de gemeente over een ontheffing daarvan beschikken. Deze is aangevraagd, maar recente rechterlijke uitspraken maken het nodig een andere procedure te starten.
De plannen liggen tot 16 september ter inzage bij de balie Bouw en Wonen en Ondernemen in gebouw 2 aan het  Rachmaninoffplantsoen. Tot die datum kan er ook op de plannen gereageerd worden.

Juni 2009

Eind mei hebben de bewoners van de VanHerwerdenlaan hun visie op de bouw van de noodschool bij de gemeente ingediend.
Zij storen zich eraan, dat bij het maken van de plannen, alleen gevraagdwordt naar de wensen van de leiding van de eerste school, die slechts gedurende één jaar gehuisvest zal worden aan de Cohenlaan. De omwonenden, die er ook na dat jaar nog wonen, worden niet bevraagd. Ook maken zij zich zorgen over het grote aantal kinderen, maar liefst driehonderd, dat op dit kleine oppervlakte moeten leren en spelen. Bij de beslissing over het verlenen van een vergunning zullen alle argumenten van de omwonenden worden meegewogen. Na eventueelverlenen van een vergunning gaat er nog een bezwaarperiode in, maar dat heeft geen opschortende werking. 
Inmiddels zijn er wel voorbereidende werkzaamhedenverricht ten behoeve water- en electriciteitsvoorziening tijdens de bouw.