Onderzoek naar kwaliteitsverbetering van winkelcentrum De Gaard

De Gaard

Voortgang

Stand van zaken per 29 januari 2014

Als het aan de gemeente ligt, is de klankbordgroep in de huidige samenstelling voor de laatste keer op 27 januari bijeen geweest. De volgende onderwerpen zijn behandeld: de inrichtingstekening van de buitenruimte, waaronder het plein, het parkeerterrein, de parkeerplaatsen, en de aanleg van wegen ten behoeve van de verkeersafhandeling. Deze punten zijn nu nagenoeg ingevuld. Het aantal voorzieningen en plaatsen daarvoor, zoals fietsenrekken, groeninrichting, banken, het minder validen toilet, het bestaande kunstwerk en de bloemenkiosk zijn nu vastgesteld.

Het uitgangspunt is dat alle bestaande bomen in de nieuwe situatie rond het project, op het plein en op het parkeerterrein worden hergeplaatst. Belangrijk onderwerp was de toename van het sluipverkeer voor de LKW-lanen (Lamérislaan, Kouwerplantsoen en Winklerlaan) ten gevolge van de uitbreiding. Dit heeft geleid tot een overleg met de betreffende bewoners en een voorstel dat nog nader zal worden uitgewerkt, om het sluipverkeer in deze lanen tegen te gaan. Hiermee wordt dit onderwerp als onderdeel van de uitbreiding van het winkelcentrum gezien.

Inmiddels zijn de toegevoegde woningen op de plattegrond ingetekend en door de projectontwikkelaar toegelicht. Hierover zal met de bewoners die boven De Gaard wonen apart worden overlegd.

De gemeente zal een planning opstellen, waarin de vervolgfases van het project zijn vastgelegd, bijvoorbeeld inspraak voor bewoners. Tijdens de start van het project, inmiddels vijfenhalf jaar geleden, heeft de gemeente twee keer de bewoners van de drie buurten in een gezamenlijke bijeenkomst geïnformeerd over de voortgang en de ontwikkelingen. Naar het zich laat aanzien wijken de gemeente en de projectontwikkelaar over de presentatie van het voorlopig ontwerp ten behoeve van de inspraak van deze werkwijze af. Er wordt over gedacht om bewoners en belangstellenden in een aantal kleinere groepjes te informeren, waarbij telkens per groep een aparte rondgang zal worden gemaakt. Wij vrezen dat de input aan reacties op deze manier niet optimaal benut zal worden, waardoor er geen breed gedragen inspraak vast te stellen is.

Noot van de redactie: het complete dossier is te vinden op: www.utrecht.nl/degaard

Stand van zaken per 30 november 2013

De Gaard

Op 19 november j.l. is de klankbordgroep weer bijeen geweest. De onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn ook nu de verkeersafhandeling rond het winkelcentrum, de problemen met het sluipverkeer en het realiseren van voldoende parkeerplaatsen binnen de gestelde normen. En ook de invulling van de buitenruimte, waaronder de inrichting van het plein.

Na wat wij in de wijkkrant van september al vermeldden, hebben de werkgroepsleden van de klankbordgroep nog twee belangrijke resultaten geboekt. Er is een oplossing voor het inpandig laden/lossen en er worden groene eilanden toegevoegd aan het oostelijk deel van het vergrote plein. Met dat laatste als compromis wordt nog enigszins tegemoetgekomen aan de compensatie van het aantal vierkante meters groen dat op andere plaatsen verloren gaat. Op basis van deze invulling zal de gemeente de bestaande componenten, zoals bloemenkiosk, toiletgebouw, fietsenstalling, kunstbeeld en een aantal bijzondere nieuwe banken als kunstwerk, in afstemming met de klankbordgroep uitwerken.


Voor het laden en lossen ten behoeve van de winkels aan de zuidkant van het winkelcentrum, het westelijke deel van de Obbinklaan, is vooralsnog geen aanvaardbare oplossing gevonden. Hier zal het laden en lossen, hoofdzakelijk door kleine auto’s, op de parkeerplaatsen of op de weg plaatsvinden.

De moeizame wijze van overleg en de tijd die ervoor nodig was om het inpandig laden/lossen en het aantal vereiste parkeerplaatsen inpasbaar te krijgen, illustreren nogmaals dat deze omvangrijke uitbreiding van De Gaard een zware wissel trekt op de directe woon- en leefomgeving.

Er zijn nog steeds geen bevredigende oplossingen gevonden voor de verkeersafhandeling met name rond het parkeerterrein Lamérislaan, de functie en aansluiting van de Lamérislaan en de aansluiting op de Kapteynlaan. Dit geldt ook voor de te verwachte toename van het sluipverkeer voor de Lamérislaan, Kouwerplantsoen en Winklerlaan (LKW). De gemeente heeft het voorstel gedaan om een apart vervolgproces te houden voor de bewoners van de LKW-lanen met betrekking tot de te nemen potentiële verkeersmaatregelen.


Tot ieders verrassing werd de klankbordgroep bij de agenda van 19 november geconfronteerd met een nieuw agendapunt, namelijk ‘onderzoek toevoeging nieuwe woningen’. Hierover werd slechts een summiere toelichting gegeven door de projectontwikkelaar. In de eerste helft van december zullen de bewoners boven De Gaard hier verder over worden geïnformeerd.

Het buurtcomité heeft zich gedurende vijf en een half jaar stelselmatig verzet tegen de omvang van de uitbreiding. De toename van het aantal vierkante meters voor de uitbreiding zetten wij nog even op een rij:

  •     Beschikbare marktruimte is in 2004 vastgesteld op 3.000m2 netto. Dit is het uitgangspunt.

  •     Volgens de opgave van de afdeling Economische Zaken van de gemeente van maart 2011 is de toedeling van de totale m2: Detailhandel 3.282 m2     bruto. Voor Dienstverlening en Horeca 1.148 m2. Totaal 4.430m2 bruto.

  •     Bij het doorrekenen van het schetsplan, voordat het gepresenteerd werd aan de buurt, is hier, vanwege een optimalisatieslag, nog eens 500 m2 hieraan toegevoegd om het geheel financieel sluitend te krijgen Hiermee komt het totaal van de uitbreiding op circa 5.000 m2 bruto.

Inmiddels stellen wij ons de vraag of de 5.000m2 bruto nog wel up-to-date is. Destijds had Albert Hein 2.000m2 is opgegeven en, naar het zich laat aanzien, wordt dat overschreden. In dit verband zouden we toch niet willen denken aan toevoeging van woningen, waardoor het bouwvolume alleen maar nog kolossaler wordt. Het betekent ook een toename van het aantal parkeerplaatsen , die nu al niet goed te realiseren zijn. Het spreiden van de parkeerplaatsen leidt ook tot meer zoekverkeer in plaats van minder, zoals dat juist één van de uitgangspunten is. De situatietekening geeft de huidige tussenstand aan ten opzichte van het schetsplan dat altijd nog als uitgangspunt geldt. Gedurende de overlegperiode van het afgelopen half jaar met de gemeente en de projectontwikkelaar is een aantal oplossingen hierop weergegeven. Dat betekent niet dat dit het eindresultaat is. De klankbordgroep heeft, zoals aangegeven, nog de nodige kritiek op deze weergave. Er zijn zeker nog aanvullingen en wijzigingen op deze tekening van toepassing.

Er volgen nog separate afstemmings-overleggen met de verschillende bewonersvertegenwoordigingen. Het eerstvolgende klankbordgroepoverleg staat gepland voor 8 januari 2014. Het streven is, uitgaande van het uitgewerkt schetsplan tot een voorlopig ontwerp (voor bouwplan en inrichting), dit in februari 2014 vrij te geven voor inspraak.

Het Buurtcomite

oktober 2013

de Gaard.

Helaas valt er weinig nieuws te melden over de uitbreiding van het winkelcentrum sinds de vorige wijkkrant. Wij zijn erg benieuwd wanneer de buurtbrede bewonersavond zal worden georganiseerd, die in de gemeentelijke nieuwsbrief van juli in het vooruitzicht was gesteld. Op 28 oktober zal wel de klankbordgroep weer bijeenkomen. Zie www.utrecht.nl/degaard voor alle informatie over de uitbreidingsplannen en de namen van de contactpersonen.

stand van zaken 16 augustus 2013

 De Gaard

In de wijkkrant van juni maakten wij melding van een aantal klankbordgroepleden, die te kennen hadden gegeven in een meedenksessie voorstellen te doen en deze gezamenlijk in te brengen als reactie.
Het betreft de reactie op het door de gemeente gepresenteerde plan met betrekking tot de verkeersafhandeling rond de uitbreiding van De Gaard en de invulling van de buitenruimte.

De werkgroep, bestaande uit een achttal leden van de klankbordgroep, heeft zijn reactie op basis van bezwaren en suggesties met 2 lijsten, verkeer en invulling buitenruimte, aan de gemeente voorgelegd. In het tussentijdse overleg op 13 augustus tussen de werkgroep en de gemeente zijn deze onderwerpen aan de orde geweest. Naar onze eerste voorlopige indruk kunnen we stellen dat circa 50 tot 60% van de ingebrachte onderwerpen door de gemeente in een aangepast plan, inclusief een alternatief als variant, zijn gehonoreerd. De variant waar de werkgroep zijn voorkeur over uitsprak, zal als basis voor de verdere uitwerking dienen. 
Een buitengewoon verontrustende ontwikkeling is het plotselinge loslaten door de gemeente van twee belangrijke en fundamentele uitgangspunten en voorwaarden met betrekking tot de uitvoering, met name het niet inpandig lossen en laden van de vrachtauto’s van Albert Heijn, maar dit buiten aan de noordgevel tegenover het parkeerterrein van de Lamérisflat te laten plaatsvinden. 
Het bezwaar van inpandig laden en lossen, zo luidt de verklaring, is het verkeerstechnisch aspect, waarbij het achteruit rijden van vrachtwagens als een overwegend bezwaar wordt gezien. 
Vervolgens worden de vierkante meters groen die door de uitbreiding verloren gaan niet gecompenseerd, zoals dit was afgesproken ter plaatse van de huidige parkeerplaats ten noorden en oosten van de Jeruzalemkerk.
De afgelopen vijf jaar zijn deze uitgangspunten door partijen gerespecteerd en door geen enkele betrokken partij ter discussie gesteld. Niet wetende dat deze 2 voorwaarden door de gemeente plotseling losgelaten zouden worden, komen deze beide onderwerpen dan ook op de door de werkgroep opgestelde reactielijst niet voor. 
De werkgroep betreurt deze nieuwe ontwikkeling, temeer omdat na vijf jaar eindelijk de afrondende fase in zicht kwam. De werkgroep zal zich in bredere zin beraden over de wijze waarop deze belangen behouden kunnen blijven. Het belang is dermate hoog dat bij wijze van spreken de groep haast geneigd is te spreken over: geen inpandige laad- en losvoorziening en geen compensatie vierkante meters groen: dan ook geen uitbreiding winkelcentrum De Gaard.

 juni 2013

a)      De Gaard. 
Op 14 mei jl. is tijdens de klankbordgroepvergadering een toelichting gegeven door de verkeersdeskundige van de gemeente. Het betrof het advies van bureau Oranjewoud over de verkeersafhandeling rondom De Gaard na de uitbreiding. Vervolgens werd er een presentatie gegeven over het inrichtingsplan van de buitenruimte rond De Gaard. De beide onderwerpen zijn op basis van één gecombineerde voorlopige ‘praatschets’ toegelicht. Tijdens de presentatie van de gemeente uit 2012 aan de direct omwonenden zijn juist veel vragen gesteld en reacties Met betrekking tot de verkeersafhandeling gegeven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij verschillende klankbordgroepleden gereageerd werd op de wijze waarop de gemeente dit vraagstuk denkt op te lossen. Een aantal klankbordgroepleden heeft dan ook te kennen gegeven in een gecoördineerde meedenksessie voorstellen te doen en deze gezamenlijk in te brengen. De eerstvolgende klankbordgroepvergadering is gepland op 5 september.

b)      DUW-groep en Dorpsplein De Gaard. 
Op 28 mei is er een gesprek geweest tussen de kernleden van de Duw-groep, waarin ook  enkele wijkraadsleden enerzijds, en de door de gemeente aangestelde landschapsarchitect, de projectontwikkelaar, de projectleider en de gebiedsmanager van de gemeente, anderzijds. De leden gaven aan dat dit gesprek is ervaren als constructief en succesvol. De reden hiervoor is onder andere, dat ten opzichte van het schetsplan van maart 2012 inmiddels een breder ruimtelijk stedenbouwkundige zienswijze wordt voorgesteld. Hierdoor zou de invulling van een Dorpsplein met een ontmoetingsfunctie, met eventueel horeca meer mogelijkheden bieden.  Binnenkort, zo is de bedoeling, zullen enkele kernleden van de DUW-groep een brainstormsessie met de landschapsarchitect hebben.  Een aantal leden van de klankbordgroep heeft een dergelijke brainstormsessie met de landschapsarchitect, betreffende de invulling van de buitenruimte, momenteel in voorbereiding.

maart 2013
Op 26 februari heeft, op initiatief van de gemeentelijke nieuwe projectleider, een kennismakingsbijeenkomst
in De Gaard plaatsgevonden. Hierbij was ook de vertegenwoordiger van Top Vastgoed aanwezig, die het project in de komende fase voor de projectontwikkelaar zal waarnemen. 
Omdat de bijeenkomst ’s middags was gepland, waren er slechts vijf klankbordgroepleden en drie bewoners in de gelegenheid aanwezig te zijn.
Een jaar na de presentatie van het schetsplan is op 26 maart de klankbordgroep weer bijeen geweest. Op de agenda stond onder andere de
presentatie van het Concept Voorlopig Bouwplan.
Naar onze mening zou dit pas aan de orde kunnen zijn nadat de vragen die door de bewoners tijdens de presentatie in 2012 zijn
gesteld, zijn beantwoord. Dit geldt evenzeer voor de bewoners die niet zijn uitgenodigd,
maar op andere wijze hun reactie op het schetsplan kenbaar hebben gemaakt. 
Wij verwachten dan ook dat de bewoners antwoorden krijgen op hun vragen, alvorens er sprake is van een voorlopig bouwplan.

Dorpsplein
Op basis van het door de gemeente gepresenteerde schetsplan bevindt de DUW-groep zich in een oriënterende fase voor de inpassing van een centrale ontmoetingsgelegenheid in het uit te breiden winkelcentrum De Gaard.

december 2012 

Na een lange stilte sinds maart is voor wat betreft de voortgang van de uitbreiding inmiddels bekend dat de projectontwikkelaar Top-Vastgoed en de gemeente met betrekking tot een aantal nog openstaande punten een overeenkomst hebben bereikt. Dit maakt de weg vrij om het schetsontwerp zoals dit in maart aan de buurt is gepresenteerd verder te ontwikkelen tot een Stedelijk Programma van Eisen. 
De projectleider verwacht dat, nadat het SPvE is uitgewerkt, het concept in januari/februari 2013 aan de klankbordgroep kan worden voorgelegd. In het voorjaar wordt echter pas de buurt geïnformeerd en wordt er antwoord gegeven op alle vragen die zijn gesteld. 
Het is dan inmiddels een jaar na de presentatie van het schetsontwerp!

 

Uitbreiding winkelcentrum De Gaard

april 2012

Na een lange winterslaap is er ineens weer beweging gekomen in het project. De klankbordgroep is sinds vorig jaar november niet meer bij elkaar geweest. In het oktobernummer 2011 van de wijkkrant hebben wij bericht dat de partijen die bij de uitbreiding betrokken zijn een overeenkomst hadden opgesteld, waar nog de handtekeningen onder gezet moesten worden. Dat bleek onlangs te zijn gebeurd. Hiermee kwam het project plotseling in een stroomversnelling. De gemeente stuurde op 5 maart uitnodigingsbrieven naar direct omwonenden en de winkeliers voor bijeenkomsten op 14 en 15 maart. Tijdens deze bijeenkomsten werd het schetsplan van de uitbreiding getoond en toegelicht door de projectontwikkelaar TopVastgoed. Het getoonde schetsontwerp was overigens, voor zover het onze waarneming betreft, hetzelfde schetsontwerp dat in november 2011 aan de klankbordgroep is getoond, inclusief nog een aantal losse eindjes, die tijdens de klankbordgroepvergadering waren vastgesteld. Binnen het kader van het kennelijk interpretabele participatiebeleid heeft de gemeente gemeend uitsluitend de direct omwonenden in een aparte bijeenkomst over het plan te informeren. De overige buurtbewoners zijn later met een wijkbericht geïnformeerd. De bewoners, die door de gemeente in 2009 door middel van een wijkbrede bijeenkomst voor het laatst geïnformeerd zijn, zijn hierdoor niet in de gelegenheid gesteld om op een zelfde wijze op de plannen te kunnen reageren als de direct omwonenden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat talloze verontwaardigde reacties in de buurt het gevolg waren! Het schetsplan van De Gaard is te vinden op www.utrecht.nl/degaard

december 2011

De verwachting dat begin november het schetsplan als uitgangspunt ondertekend zou worden is niet uitgekomen.
Er is nog geen nieuws over de volgende fase en de volgende buurtinformatiebijeenkomst.

oktober 2011

Op 4 oktober is de klankbordgroep van De Gaard bij elkaar geweest. Het schetsplan waar wij in het augustusnummer over berichtten, is op een aantal punten opnieuw aangepast. De uitbreiding van De Gaard zal echter op een globale verdubbeling van het huidige bouwvolume uitkomen. Partijen verwachten eind oktober, uiterlijk begin november, dit schetsplan als basisuitgangspunt te ondertekenen, waardoor de 3e (voorontwerp)fase kan starten. De gemeente zal dan een buurtinformatiebijeenkomst beleggen. In oktober zal er een planning voor deze volgende participatiefase worden afgegeven. Op basis van de huidige gegevens verwacht men de start van de bouwwerkzaamheden begin 2013.

augustus 2011

Op 14 juni jl. is de klankbordgroep van winkelcentrum De Gaard bijeen geweest. Er blijken nog steeds verschillende discussiepunten te bestaan tussen Top Vastgoed en de gemeente voor wat de financiële haalbaarheid betreft van het door Top ingediende schetsplan. Er wordt nu naar een optimalisatie van het schetsontwerp gezocht, waarbij o.a. 400 à 500 m2 extra winkeloppervlak aan het schetsontwerp zal worden toegevoegd. Let wel: deze extra uitbreiding is niet tengevolge van meer behoefte aan winkels, maar louter om het schetsontwerp financieel sluitend te krijgen. Dit zal ook een extra beslag leggen op het wateroppervlak van de Put, waardoor dit elders weer gecompenseerd zal moeten worden, wil men het totale wateroppervlak handhaven. De projectontwikkelaar zou hiermee nog binnen het economische uitbreidingskader van de gemeente blijven. 

Op de laatste door de gemeente gehouden informatieavond van juni 2009 is een toelichting gegeven op de maximaal 3000 m2 netto winkelvloeroppervlak als uitbreidingsmogelijkheid. Deze 3000 m2 wordt tijdens het voortgangstraject als randvoorwaarde gehanteerd. Ter voorkoming van misverstanden dient men zich wel te realiseren dat in het schetsplan niet alleen uitbreiding van winkelruimte, maar ook vierkante meters ten behoeve van horeca en ruimten voor dienstverlening zijn opgenomen. Rekening houdende met deze componenten en los gezien van de 500 m2 extra winkeluitbreiding komt de totale uitbreiding van het winkelcentrum dan op 4.430 m2. 

juni 2011

In ons vorig nummer schreven wij, dat het door projectontwikkelaar TOP Vastgoed ingediende schetsplan goed bevonden is. De nu afgeronde financiële doorberekening ervan laat echter zien, dat de kosten te hoog uitvallen. Daardoor schuift de planning inclusief de informatieavond aan de buurt verder op. Inmiddels is er een nieuwe speler in het spel: Van der Vorm Vastgoed (VVG) heeft het winkelcentrum mét de 45 appartementen boven de winkels van ING gekocht. TOP laat weten erg gelukkig te zijn met deze nieuwe partner, waarmee ook elders al wordt samengewerkt. VVG zou de voorliggende plannen steunen.

april 2011

Het in januari door de projectontwikkelaar ingediende schetsplan is inmiddels goed bevonden. Er wordt nu gewerkt aan de financiële doorrekening. Als ook dat plaatje wordt goedgekeurd, komt er groen licht voor de volgende fase. Dan organiseert de gemeente waarschijnlijk weer een buurtbijeenkomst. De overname door een Amerikaans bedrijf van de vastgoed-poot van eigenaar ING lijkt geen belemmering voor de uitvoering van het plan te zijn.

februari 2011

Voor half februari is er een bijeenkomst met de klankbordgroep aangekondigd. De vorige bijeenkomst was negen maanden geleden vóór de start van het verkeersonderzoek. Er is intussen door de projectontwikkelaar wel een schetsplan gemaakt, dat ingediend is bij de gemeente. Als er groen licht komt, kan er gewerkt worden aan het Stedelijk Plan van Eisen.

december 2010

De planontwikkeling, die stil lag tot het resultaat van parkeeronderzoek bekend zou zijn, is hervat. Parkeervoorzieningen aanleggen voor de bezoekers van De Gaard, die vervolgens gebruikt worden door langparkeerders uit wijken met betaald parkeren, is voor het winkelcentrum een nutteloze investering. Nu de gemeente blauwe zones afwijst en er geen flats komen, die de kosten van een ondergrondse parkeergarage dekken, wordt er nu dan maar gemakshalve van uit gegaan, dat tegen de tijd, dat de renovatie klaar is er wel betaald parkeren in de wijk zal zijn. Wij betwijfelen dat echter gezien het grote aantal flats in Tuindorp Oost (ca. 54% van de woningen) en gezien de resultaten van de vorige vier enquêtes. 
Iets anders: eerder werd een uitbreiding van het winkelcentrum met 2400 m² genoemd. Nu wordt gezegd, dat dat pure winkeloppervlakte is. Horeca en dienstverlening komen daar bovenop. De uitbreiding kan dus wel eens veel groter worden!

oktober 2010

Binnenkort zullen de resultaten bekend zijn van het verkeersonderzoek, dat gedaan is ten behoeve van de plannen op het Veemarktterrein. 

De uitkomsten kunnen ook van invloed zijn op de plannen rond De Gaard.
Op dit moment is er nog even etherstilte.

juni 2010

Verschillende mogelijke modellen voor het aanpakken van het parkeerprobleem zijn doorgerekend. Dat heeft geen bevredigend resultaat opgeleverd. De gemeente gaat nu verder rekenen met weer andere modellen. Pas als dat tot een oplossing leidt kan er verder gegaan worden met de planontwikkeling.

april 2010

In februari is de klankbordgroep weer bijeen geweest. Meegedeeld werd, dat onderzoek heeft uitgewezen, dat veel van de auto’s, die dagelijks op de parkeerplaats bij De Gaard staan, van langparkeerders zijn. Dat zijn automobilisten van buiten, die hun auto bij De Gaard stallen en vervolgens met de bus naar hun werk in de stad gaan. Zoals eerder geschreven wachtte het omzetten van alle ideeën naar concrete plannen op de resultaten van o.a. dit onderzoek. Eigenaar ING en projectontwikkelaar TOP menen dat kwaliteitsverbetering van het winkelcentrum niet zinvol is, zolang er geen vorm van parkeerregulering is. Invoering van een blauwe zone zou zo’n vorm kunnen zijn. Wij hebben in deze krant daar al eerder voor gepleit. De betrokken gemeentevertegenwoordigers hebben aangegeven dat dan het Utrechtse parkeerbeleid opnieuw onder de loep moet worden genomen. Daarvoor hebben zij overleg met het college van B&W nodig. En dat is demissionair. ING en TOP willen in dit stadium niet verder gaan met de plannen. De bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn voorlopig opgeschort.

februari 2010

Op 10 februari is de klankbordgroep weer bijeen geweest. Op het moment van het ter perse gaan van deze wijkkrant was de agenda daarvan bij de leden nog niet bekend.

December 2009

Het rapport van het verkeersonderzoek Tuindorp Oost en Voordorp is inmiddels afgerond. Het rapport is een van de onderdelen die medebepalend zijn voor de inhoud van de plannen rond De Gaard. Het zeer lezenswaardige rapport is opgesteld door adviseursbureau Goudappel Coffeng. Het gaat in op de huidige verkeers- en parkeersituatie in het gebied en geeft prognoses i.v.m. de te realiseren bouwprojecten in de omgeving. De conclusies zijn te uitgebreid om hier weer te geven, maar u kunt het volledige rapport downloaden op de site: www.utrecht.nl/noordoost/downloads

Op 11 december komt de klankbordgroep weer bijeen. De groep gaat dan met projectleider Jorine de Soete op excursie naar een aantal andere winkelcentra. Ze gaan bekijken hoe bepaalde aspecten van een modern winkelcentrum daar zijn ingevuld.

Oktober 2009

Helaas is het verkeersadvies er nog niet en daardoor kan geen voortgang worden gemaakt met de plannen Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt de klankbordgroep weer bijeengeroepen.
Inmiddels is er wel een andere ontwikkeling. De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie waren al rijksmonument.
Kortgeleden heeft de regering ook de hele infrastructuur van de Waterlinie tot rijksmonument verklaard en meldt deze aan voor de werelderfgoedlijst van de Unesco. Daarmee zijn ook alle sluisjes, bunkers en waterpartijen onaantastbaar geworden. De Put, het water langs de ‘gedekte weg’, die tegenwoordig Jordanlaan heet, is zo’n waterpartij. Dat geeft een begrenzing van het ontwikkelingsgebied van De Gaard aan de westkant. Aan de oostkant is er al zo’n begrenzing, doordat de Jeruzalemkerk een gemeentelijk monument is en de kerk dus vrijstaand moet blijven.

Augustus 2009

In ons vorig nummer schreven we over het besluit van het college van B&W, dat de projectleiding over mag gaan tot het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen.
Voorwaarde was wel dat alle betrokken partijen bereid moeten zijn de verdere planontwikkeling voort te zetten.
Daartoe is nu op 14 juli een intentieovereenkomst gesloten tussen TOP Vastgoed, de projectontwikkelaar, ING
REIM, de eigenaar van het winkelcentrum, en de gemeente Utrecht. Doel is te komen tot de herontwikkeling met mogelijk enige uitbreiding van De Gaard.
Een extern bureau heeft inmiddels een verkeersonderzoek in de wijde omgeving van De Gaard uitgevoerd en zal medio september met een uitgebreid verkeersadvies komen. Dat advies is een van de onderdelen die medebepalend zijn voor de inhoud van de plannen.
Een ander onderdeel daarbij is de nieuwe versie van de ‘Visie Eykmanlaan’.
Inmiddels hebben de bewonersorganisatiesTuindorps Belang en Buurtcomité Tuindorp-Oost een brief aan wijkwethouder Janssen gestuurd.
Zij spreken daarin hun bezorgdheid enverbazing uit, dat beide niet betrokken zijn bij de actualisering van de bestaandeVisie en zij vragen dat standpunt
te herzien.

Verschillende media hebben aandacht besteed aan het tekenen van de bovengenoemde intentieovereenkomst.
Helaas is men daarbij niet altijd even zorgvuldig te werk gegaan.
Er is informatie gehaald van de website van de projectontwikkelaar, waarbij de eigen insteek van de projectontwikkelaar gekoppeld is aan deintentieovereenkomst. Hierdoor is een verkeerde beeldvorming ontstaan. Met name de uitbreiding met 3000 m2 en de start van de bouw in 2010 / 2011 zijn in absolute tegenspraak met de mededelingen van de projectleider tijdens de informatieavond op 22 juni.
Zij verzekerde de aanwezigen toen, dater nog niets vast ligt en er zelfs nog geen tekeningen zijn.
Overigens gaat het getal van 3000 m2 langzamerhand wel heel erg een eigen leven leiden. Dat getal is alleen bedoeld als maximum en ligt nog geenszins vast. Het is ontleend aan een rapport uit 2004, en afgeleid van de economische marktruimte die er toen bestond voor de hele wijk Noordoost.
Inmiddels is er wel wat veranderd in die ruimte. Er zijn winkels bijgekomen en afgevallen en het consumentengedrag is opvallend veranderd.

Juni 2009

Op 19 mei heeft het college van B&W een besluit genomen over het door de projectleiding ingediende rapport. Het college besloot in te stemmen met het verzoek te mogen overgaan tot het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen.
Een van de kanttekeningen daarbij is, dat gezien de slechte economische situatie aan partijen gevraagd moet worden zich bereid te verklaren de verdere planontwikkeling voort te zetten. Ook moet er eerst een adequate oplossing gevonden
zijn voor parkeer- en verkeersvraagstukken. Verdere inhoudelijke invulling van het winkelcentrum zelf wacht dan ook op een nieuw verkeersplan. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan een actualisering van de in juli 2002 door de gemeenteraad vastgestelde “Visie Eykmanlaan”. 

Opmerkelijk daarbij is, dat het gebied dat bij de nieuwe versie betrokken wordt aanzienlijk uitgebreid is en nu ook De Gaard en het Gerrit Rietveld College beslaat. 

Ook valt op, dat anders dan bij het opstellen van de oorspronkelijke Visie, bewonersorganisaties niet mogen meepraten. Het wordt een ambtelijk stuk. Wel komt er na afloop een informatieavond, maar dat is niet hetzelfde als meepraten.
Intussen heeft de gemeente een uitnodiging doen uitgaan voor een nieuwe informatieavond op maandag 22 juni, waarop een toelichting gegeven zal worden op de procedure bij het opstellen van het Programma van Eisen.
April 2009

In de tweede helft van maart heeft de projectleiding gerapporteerd aan het College van B&W. In het rapport zijn o.a. de inbreng van de klankbordgroep en de resultaten van de enquêtes verwerkt. Het rapport adviseert het College er mee in te stemmen dat wordt overgegaan tot het opstellen van een Stedelijk Programma van Eisen. Vooruitlopend op de beslissing van het College is inmiddels een werkgroep van ambtenaren en enkele buurtbewoners aan de slag gegaan om voorwerk te doen.

Februari 2009

Op 28 januari heeft de klankbordgroep zich gebogen over de tweede versie van de eindrapportage

Haalbaarheidsonderzoek van kwaliteitsverbetering van winkelcentrum De Gaard”.

In die rapportage zijn tevens de resultaten verwerkt van de onder bewoners, passanten en winkeliers gehouden enquêtes en de resultaten van het onderzoek van gemeentelijke vakafdelingen naar de stedenbouwkundige, functionele, verkeers- en parkeertechnische mogelijkheden binnen het bestaande milieubeleid.

Samen met de suggesties en adviezen van de klankbordgroep wordt deze ambtelijke rapportage aangeboden aan het College van B&W. Het College beslist vervolgens of voortgang van het onderzoek wenselijk is.

December 2008

De klankbordgroep heeft op 29 oktober en 26 november vergaderd.
Op 8 december wordt een tweede informatieavond gehouden voor de hele buurt,
waarin door de projectleiding verslag zal worden gedaan en toelichting zal worden gegeven op de stand van zaken.


Oktober 2008

De in juli door projectleidster De Soet geformeerde klankbordgroep heeft inmiddels enkele malen vergaderd. Daarbij is hoofdzakelijk over samenstelling en procedures gesproken. Eind oktober en midden november vergadert de groep nog twee keer. Er zal dan inhoudelijk worden gepraat. Het streven van de gemeente is om er wat de klankbordgroep betreft op 17 december uit te zijn.