Woningbouw op het voormalige terrein van de Gerardus Majella Mavo aan de Winklerlaan

Projectvoortgang

Parkeerplaats ProfessorZonnebloemlaan

De werkzaamheden voor de herinrichting van de parkeerstrook voor de huisnummers 31 t/m 50 aan de Professor Zonnebloemlaan beginnen in de week van 23 augustus 2010. De acht langs-parkeerplaatsen worden vervangen door 24 schuine parkeerplaatsen. De bloemperken, het trottoir en de kastanjebomen moeten daarvoor worden verwijderd. Langs de nieuwe parkeerstrook komt een soortgelijk hekje als verderop langs de parkeerstrook van de Professor Zonnebloemhof. Ook de beide parkeerstroken zelf gaan een eenheid vormen.
De werkzaamheden zullen naar verwachting zeven weken duren afhankelijk van de weersomstandigheden.

December 2008

Woningbouw op het voormaligeterrein van de Gerardus Majella Mavo aan de Winklerlaan.
Inmiddels spreken we niet meer van Eykmanhof. Dat was de tijdelijke naam tijdens de voorbereidingsfase. De definitieve naam is ‘Zonnebloemhof’. 
Niet te verwarren met de bestaande ‘Zonnebloemlaan’.
In de tweede helft van november werden de eerste huizen langs de Eykmanlaan opgeleverd.
De overige volgen vˇˇr het einde van dit jaar..
We heten alle de andere nieuwe buurtgenoten van harte welkom!

 
Oktober 2008

Woningbouw op het voormalige terrein van de Gerardus Majella Mavo aan de Winklerlaan (Eykmanhof).
Op 13 oktober is begonnen met het herbestraten van de bestaande Zonnebloemlaan en de aanleg van het kruispunt daarvan met de Zonnebloemhof. De Zonnebloemhof wordt de naam van de hoofdlaan binnen het project Eykmanhof. Inmiddels is ook gestart met de nieuwe bestrating aan de zijde van de Eykmanlaan. In november wordt dan de overige bestrating aangelegd. Dan worden ook de eerste woningen opgeleverd. Vˇˇr het einde van het jaar zal het hele project klaar zijn.

 
Augustus 2008

Woningbouw op het voormalige terrein van de Gerardus Majella Mavo aan
de Winklerlaan (Eykmanhof).

Geheel volgens de in ons vorig nummer uitgesproken verwachting zal de bouw van de eerste
woningen tegen het einde van september gereed kunnen zijn.
Wel hebben de nutsbedrijven daarna nog ongeveer een maand nodig. Het ziet er naar uit, dat de aannemer vˇˇr het einde van dit jaar gereed is. 
Precies een jaar na het slaan van de eerste paal.
Een knappe prestatie!

 Juni 2008

Woningbouw op het voormalige terrein van de Gerardus Majella Mavo aan de Winklerlaan (Eykmanhof).
De bouw verloopt voorspoedig en de kopers van de nieuwe woningen zijn dan ook tevreden. De verwachting is nog steeds, dat niet te lang na de bouwvakvakantie de eerste woningen kunnen worden opgeleverd en dat alle woningen vˇˇr het eind van dit jaar betrokken kunnen worden.

April 2008

Woningbouw op het voormalige terrein van’de Gerardus Majella Mavo aan de Winklerlaan (Eykmanhof).
Voor de door de bouwer gevraagde derde uitrit voor het bouwverkeer aan de kant van de Eykmanlaan is geen toestemming verleend. Het gevolg is, dat het bouwverkeer om het nieuwe bouwblok heen moet kunnen rijden, maar dan wel zonder gevaar voor de bewoners van de Zonnebloemlaan.
Daarom is het bouwhek opgeschoven tot ca 3.50 meter van de kopgevel van de hoekwoning Zonnebloemlaan 50. Het trafohuisje is inmiddels gesloopt. Medio mei wordt met de aanleg van de kabels en leidingen begonnen. In juli wordt dan gestart met het straatwerk aan de zijde van de Eykmanlaan. Na de bouwvakvakantie wordt de eerste woningoplevering verwacht. De stadswoningen langs de Eykmanlaan zullen geleidelijk worden opgeleverd,
te beginnen aan de kant van de Zonnebloemlaan met als laatste de appartementen op de hoek van de Winklerlaan. Het voorstel is om de toegang tot die woningen tot december nog via de brug aan de Jordanlaan te laten lopen, omdat tot dan nog gebouwd wordt aan de singelwoningen langs het water van De Put.

 Februari 2008

Woningbouw op het voormalige terrein van de Gerardus Majella Mavo aan de Winklerlaan (Eykmanhof).
Op woensdag 12 december is er op de locatie een feestelijke bijeenkomst met de toekomstige bewoners geweest.
Wethouder Bosch sloeg symbolisch een eerste paal.
De bouw verloopt inmiddels volledig volgens planning.
Wel is er over de route van het bouwverkeer enige onduidelijkheid.

 Gerardus Marjella

Achtergrond

In 1998 vroeg het schoolbestuur van de Gerardus Majella Mavo aan het college van B&W een ander schoolgebouw ter beschikking te stellen. Dit, omdat de schoolleiding de locatie tegenover het College Blaucapel niet ideaal vond. Het college heeft daarop geantwoord geen gebouw vrij te hebben. In 1999 deed zich echter de gelegenheid voor om het gebouw van de voormalige Pabo aan de van Lieflandlaan in Tuindorp West van de Stichting Hogeschool Utrecht te kopen. Op 2 december 1999 ging de gemeenteraad daarmee akkoord. De voorwaarde was dat de aankoop en renovatie van het gebouw bekostigd zouden worden door de projectontwikkelaar Koninklijke Wessels Stevin. In ruil daarvoor zou deze projectontwikkelaar het recht krijgen op het vrijkomende terrein aan de Winklerlaan vijfenvijftig woningen te bouwen. De verhuizing zou plaats moeten vinden vˇˇr september 2000.

Op 12 december 2001 organiseerde de gemeente een inspraakavond over de randvoorwaarden die aan de woningbouw gesteld moesten worden. BuurtcomitÚ Tuindorp-Oost, gesteund door de Wijkvereniging Tuindorps Belang, diende op die avond een voorstel van orde in. Er zou eerst gepraat moeten worden over de bestemming van het terrein aan de Winklerlaan. Daarover was immers geen inspraak gehouden en het buurtcomitÚ gaf samen met het bestuur van het Prot. Christelijk Onderwijs in Utrecht de voorkeur aan de vestiging van een forumschool. Daarvoor zouden de beide locaties van De Regenboog in Tuindorp en Tuindorp Oost samengevoegd moeten worden.
Er startte vervolgens een overlegronde van de wethouder met de beide bewonersorganisaties. Onder druk van de gemeente trok het schoolbestuur zijn medewerking in. In januari 2002 volgde een nieuwe inspraakavond. Het buurtcomitÚ verklaarde nu wel akkoord te mˇeten gaan met woningbouw, maar bleef het bouwen vragen van het welzijnsdeel van de forumschool. Tegen de randvoorwaarden zelf bleek ook veel verzet:

  1. 55 woningen was teveel voor het geringe oppervlak
  2. er zou te weinig groen overblijven
  3. te weing parkeerplaatsen
  4. geen buitenruimte voor de kinderen
  5. slechte ontsluiting.
De gemeenteraad besluit nog datzelfde jaar na veel lobby-werk om het aantal woningen te verlagen en een tiental seniorenwoningen in het plan op te nemen. Er komen 15 vierlaagse stadswoningen langs de Eykmanlaan, 22 drielaagse singelwoningen in het binnengebied, 9 appartementen en 1 maisonnettewoning op de noordkop. Deze laatste 10 zijn geschikt voor senioren. De naam van het complex wordt "Eykmanhof".
Na lang onderhandelen en vertragingen tengevolge van milieuwetgeving (het LPG vulstation moet bijvoorbeeld gesloten worden) volgt in december 2005 een informatieavond voor omwonenden. Er is nu geen verzet meer. Voorjaar 2006 wordt dan begonnen met de procedure om te komen tot een ontheffing van het vigerende bestemmingsplan. Daarbij hoort ook een inspraak- en een bezwaartermijn. De binnengekomen bezwaren worden momenteel beoordeeld. Hangende dat kan geen bouwvergunning worden afgegeven en mag er niet gesloopt worden.
Intussen zijn nagenoeg alle woningen verkocht.