Gerrit Rietveld College

Voortgang

maart 2013

Vrijdag 15 maart is met de eerste boring ten behoeve van de fundatie (lees: eerste paal) de bouw van de nieuwe school van start gegaan. 
De gemeente doet er alles aan om de overlast van de nieuwbouw voor de direct omwonenden conform de afspraken na te komen.

december 2012

In het oktobernummer van de wijkkrant maakten wij melding van het door de Vereniging Oud Utrecht, Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan. 
Er is ook een verzoek gedaan tot plaatsing van het schoolgebouw op de gemeentelijke monumentenlijst. Een en ander om te voorkomen dat het schoolgebouw zou worden gesloopt. Inmiddels is bekend geworden dat het verzoek door de gemeente is afgewezen, zo blijkt uit de brief van het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad. 
Op 7 november is de contactgroep van het Gerrit Rietveld College in dezelfde samenstelling als de voorgaande van start gegaan. Gedurende de bouw- en sloopfase zal de contactgroep erop toezien dat de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt door partijen die aan het bouwproces deelnemen worden nageleefd. 
Met name zijn richtlijnen vastgesteld die de overlast van de bouwwerkzaamheden beperken.

oktober 2012

Sinds juni lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Vereniging Oud-Utrecht, Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben hiertegen een zienswijze ingediend en tegelijkertijd een verzoek gedaan tot plaatsing van het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst. Het schoolgebouw uit 1965 is volgens deze verenigingen van cultuurhistorisch belang omdat het een overwegend gaaf bewaard gebleven voorbeeld is van de scholenbouw uit het derde kwart van de vorige eeuw. Het is gebouwd door de destijds landelijk gerenommeerde architect Cornelis Elffers. Als de leerlingen en docenten verhuisd zijn naar het nieuwe gebouw zou de oude school hergebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor welzijnsvoorzieningen, kantoren, ateliers of appartementen. Volgens het ontwerpbestemmingsplan zal de school gesloopt worden en zullen er op deze plaats huizen en maatschappelijke/commerciële voorzieningen gebouwd worden. 
De gemeenteraad heeft over het ontwerpraadsvoorstel Bestemmingsplan Gerrit Rietveld College gedebatteerd tijdens de vergadering van de commissie Stad & Ruimte van 2 oktober . 
De raad zal een besluit nemen tijdens de raadsvergadering van 25 oktober 2012.


augustus 2012
Na de zomer begint het voorbereidende werk voor de bouw van de nieuwe school. 
Er worden bomen geveld, maar ook worden er bomen verplaatst. 
Aan het einde van het jaar begint de aannemer met het bouwrijp maken van het terrein. 
De eerste helft van 2013 zal de bouw van de school beginnen, op de plaats waar nu het sportveld ligt.


juni 2011

In het oktobernummer 2011 van de wijkkrant berichtten wij over de contactgroep die 13 oktober van start ging.
Inmiddels is deze groep, bestaande uit bewoners en vertegenwoordigers van Tuindorp, Tuindorp Oost en de wijkraad, zeven keer bij elkaar geweest, onder aansturing van projectleider Carolien Koek.
In de periode van 13 oktober 2011 tot 8 mei 2012 zijn de navolgende onderwerpen op hoofdlijnen aan de orde geweest:

• Binnen de contactgroep blijft deels een verdeeldheid bestaan over de parkeerdruk.
De vrees bestaat dat de openbare ruimte één groot parkeerterrein wordt. Dit onderwerp heeft ruime aandacht gekregen, maar een nieuwe discussie hierover wordt vooralsnog uitgesloten.
• De gekozen locatie voor de maatschappelijke/commerciële voorzieningen binnen het Stedenbouwkundig Programma van Eisen wijkt af van de eerder verstrekte tekeningen. Maatgevend blijft echter het door de raad vastgestelde, zoals dit binnen het kader van het SPvE is aangegeven.
• De nieuw te ontgraven watergang langs de Prof. Reinwardtlaan zal gelijktijdig worden uitgevoerd met het bouwrijp maken van het bouwterrein van de school. De vrijgekomen grond wordt aangewend voor ophoging van het bouwterrein. De contactgroep geeft aan de watergang uit te voeren met een beschoeiing i.p.v. een natuurlijke oever.
• Tijdens het participatievoortraject was het handhaven van de kastanjebomen aan de Winklerlaan een belangrijke voorwaarde van de klankbordgroep. Nu dreigden de kastanjebomen alsnog te worden geofferd. Maar door het aantal m2 uit te geven grond te beperken is dit voorkomen, binnen het kader van het functioneel ontwerp buitenruimte.
• Binnen de vastgestelde kavel wordt de school meer naar het noorden verschoven.
Hierdoor ontstaat meer buitenruimte in het binnenhof voor de leerlingen.
• De bouwhoogte van de nieuwe school zal aan de randen 17 meter en voor het middengebied maximaal 13,5 meter bedragen.
De maximale bouwhoogte van de woningen aan de Eykmanlaan zal 15 meter bedragen en voor het middengebied 12 meter.
• Het aantal door Mitros te bouwen woningen bedraagt 80 stuks.
De contactgroep geeft aan dat de sfeer en de stijl van de nieuw te bouwen woningen moet aansluiten op die van de bestaande woningen.
• In verband met de waterhuishouding van het gebied zal er een duiker (ingegraven buizenstelsel) tussen beide bouwterreinen en onder de Eykmanlaan door worden aangebracht. Deze zal uitmonden in het toekomstige stadspark.
• Aan de veiligheid en leefbaarheid tijdens het bouwrijp maken en de bouw wordt uitgebreid aandacht besteed.
Het gaat om 3 bouwlocaties, namelijk de schoollocatie, de toekomstige woningbouwlocatie GRC en de woningbouwlocatie Stamhuis.
Op dit moment is het nog niet bekend of er zal worden geheid of geboord voor de aanleg van de funderingen. De contactgroep maakt zich ernstig zorgen indien er wordt geheid en geeft aan voorkeur te hebben voor het boren.

Naar verwachting zal de besluitvorming over het bestemmingsplan begin september door B & W worden behandeld. Half september
zal de contactgroep, zoals deze in de huidige samenstelling bestaat, ter afsluiting voor de laatste keer bijeenkomen.


oktober 2011

Op 22 september heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de nieuwbouw van de school. Het aantal belangstellenden was, gelet op de betrokkenheid van de bewoners tijdens het voortraject, minimaal. Naar onze mening was dit toe te schrijven aan het zeer beperkte verspreidingsgebied van het Wijkbericht over de bijeenkomst. De architect zette zijn visie uiteen voor wat betreft de hoofdstructuur van het nieuwe gebouw van de school. Tijdens deze uiteenzetting en na afloop was er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. Men kon zich opgeven voor de op te richten contactgroep, die deel zal nemen aan het participatietraject van het uit te werken ontwerp van de school en het woningbouwplan op de plaats van het huidige schoolgebouw. De contactgroep zal op 13 oktober starten.

Wilt u meedenken over de nieuwbouwplannen? Dan kunt u zich aanmelden via dmovastgoed@utrecht.nl. U ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging per e-mail.augustus 2011

Ondanks de smalle financiële constructie, waarvan wij in ons vorige nummer melding maakten, zijn de nieuwbouwplannen verder uitgewerkt. De school zal worden gesloopt en in 2013 worden vervangen door een nieuw gebouw. In september zal door de gemeente een buurtinformatiebijeenkomst worden gehouden. Bewoners en andere geïnteresseerden kunnen zich dan opgeven voor deelname aan de nieuw te formeren klankbordgroep. In deze fase wordt het SPvE (Stedelijk Programma van Eisen) vertaald naar een functioneel ontwerp. Inmiddels heeft de gemeente een architect gekozen, uit een selectie van vijf architectenbureaus: Atelier PRO uit Den Haag.


juni 2011

Enkele jaren geleden is er een masterplan door de raad goedgekeurd voor vernieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. De Utrechtse Rekenkamer heeft nu vastgesteld, dat er een financieel tekort is ontstaan voor de uitvoering van dat plan. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de nieuwbouwplannen van het Gerrit Rietveld College. De afgelopen maanden is er ook intensief overleg geweest tussen gemeente, Mitros en het schoolbestuur over de zorgelijke financiële constructie van de samenwerkingsovereenkomst. Door dat alles gloort de hoop, dat toch zal worden besloten tot uitvoering van het oorspronkelijke en voor velen veel aantrekkelijker plan van renovatie van het bestaande gebouw.


oktober 2010

De gemeenteraad heeft in september het Stedenbouwkundig Programma van Eisen vastgesteld. Er kan een nieuw schoolgebouw op het terrein van het sportveld worden gebouwd en op het terrein van het huidige gebouw kunnen 80 woningen komen met voorzieningen, waaronder winkels. Van de woningen zal 30% sociale woningbouw zijn. Bekeken wordt nog of er seniorenwoningen gerealiseerd worden, waar Tuindorp Oost een grote behoefte aan heeft. De doorstroming kan dan eindelijk op gang komen en de wijk kan gaan verjongen. Het bestemmingsplan uit 1964 moet worden aangepast en de aanbesteding moet Europees worden gedaan, omdat de gemeente opdrachtgever is. Er is een motie aangenomen om omwonenden en andere belanghebbenden bij de verdere planontwikkeling te betrekken. Voorwaarde is verder, dat glas-in lood ramen en mozaïeken in de nieuwbouw worden herplaatst. Wij betwijfelen overigens of dat zonder beschadiging realiseerbaar is.


Al met al een teleurstellende ontwikkeling. Er wordt een architectonisch waardevol en na renovatie voor het huidige onderwijssysteem uitstekend bruikbaar gebouw opgeofferd aan woningbouw. En die woningbouw is weer nodig vanwege het convenant met het rijk, waarin staat dat Utrecht binnenstedelijk woningen moet bouwen in ruil voor de kosten van de ontsluitingswegen van Leidsche Rijn. Er blijft ook te weinig ruimte rond het gebouw over voor 1200 leerlingen. Die zullen dan nog meer door de buurt gaan zwerven.augustus 2010

De behandeling door de gemeenteraad van het Stedelijk Programma van Eisen heeft dit voorjaar flinke vertraging opgelopen. De voor de raadsleden ondoorzichtige financiering en de afspraken met Mitros waren daarvan de oorzaak.
Op 14 september komt het SPvE weer aan de orde in de vergadering van de Raadscommissie Stad en Ruimte. Daarna, mogelijk op 23 september, buigt de gemeenteraad zich erover.


juni 2010
Zoals we eerder schreven heeft de klankbordgroep een advies ingediend bij de gemeente ten aanzien van het Stedelijk Plan van Eisen. Ook hebben zowel leden van de klankbordgroep als vertegenwoordigers van de bezorgde bewoners ingesproken op de raadsinformatieavond eind april. Daarbij heeft ieder van hen een ander aspect belicht. Duidelijk werd aangetoond, dat het terrein ook voor het lagere aantal van 80 woningen te klein is.
Tijdens de plenaire raadsvergadering hebben verschillende fracties kritische vragen gesteld n.a.v. het besprokene tijdens de raadsinformatie avond. Er was ook kritiek richting wethouder Bosch over de gang van zaken in 2008 bij het aangaan van de overeenkomst met Mitros en het omgaan met het advies van de klankbordgroep. Wethouder Bosch stelde daarop, dat hij de klankbordgroep uitnodigde voor een gesprek, maar niet terugkomt op het eenmaal ingenomen standpunt. Na die opmerking staat de klankbordgroep vanzelfsprekend niet te trappelen om met de wethouder verder te praten.
 Inmiddels is er wel nog een besloten raadsvergadering over het onderwerp geweest. Ook toen zullen wel kritische vragen gesteld zijn.
Begin juni zou er besloten worden hoe verder te gaan, maar dat is uitgesteld tot eind juni. De vertegenwoordigers van de groep van ruim 300 bezorgde bewoners heeft ook goed gehoord dat wethouder Bosch zegt niet terug te willen vanwege de overeenkomst met Mitros en neemt nu het standpunt in, dat er dan tenminste gered moet worden wat er te redden valt. De groep heeft een voorstel geformuleerd, waarbij de ergste pijnpunten worden weggenomen. Door vervanging van de 30% sociale woningen door gestapelde seniorenwoningen wordt er minder beslag gelegd op de beschikbare vierkante meters, waardoor het hele plan mensvriendelijker kan worden. Met het voorstel wordt nu de politiek bewerkt.
Wij van de redactie van de wijkkrant zijn wel verbaasd over de mededeling van de wethouder, dat aan het plan niet getornd kan worden. In het oorspronkelijke plan was immers sprake van 120 woningen. Dat is al verlaagd naar 80. Als de overeenkomst met Mitros dát toelaat, waarom laat de overeenkomst dan niet een teruggang naar nog minder woningen toe? Ook bij het plan op het terrein van de Gerardus Majella Mavo was er een overeenkomst met een projectontwikkelaar over een aantal te bouwen woningen. Onder druk van het buurtcomité is dat aantal toen verlaagd en de bouwer heeft toestemming gekregen elders in de stad de resterende woningen te bouwen. Dat zou ook nu kunnen. Als dat tenminste niet aan de oostkant van de Eykmanlaan is. Dat gebied is door de gemeenteraad al in 1998 tot stadsnatuur gepromoveerd. Daar mag absoluut niet gebouwd worden!!!!

april 2010

De klankbordgroep heeft een advies op het Stedelijk Plan van Eisen bij  de gemeente ingediend. Ook de inmiddels gevormde actiegroep van verontruste bewoners heeft  een reactie naar de gemeente gestuurd . Contactpersoon Peter Tempelman  (bezorgdebewoners@gmail.com.) stuurde op 17 maart de reactie in met 319 ondertekende     steunbetuigingen van bewoners. Ook een aantal individuele bewoners hebben gereageerd. De klankbordgroep heeft over de verlaging van 120 naar 80 woningen de projectleiding  voorgerekend dat ook dat aantal nog te groot is. De woningen zullen daarmee tweemaal zo dicht bij elkaar komen te staan als in de Zonnebloemhof. En de buitenruimte rond het schoolgebouw  zal veel te klein zijn voor het aantal leerlingen, dat de school bezoekt.
Op 22 april is er een openbare raadsinformatieavond over de plannen, op 27 of 29 april een commissievergadering en de raad vergadert erover in mei.

Februari 2010

Op 3 februari is er een informatieavond geweest over het Stedelijk Plan Van Eisen voor mogelijke nieuwbouw van het College met toevoeging van woningen. We vrezen, dat het geen drukbezochte bijeenkomst is geweest, omdat in Tuindorp Oost de uitnodigingen veel te laat zijn verspreid. Op 3 februari lag deze wijkkrant al bij de drukker en we hadden de stukken nog te kort in bezit om hier inhoudelijk te kunnen reageren. Wel lazen we met vreugde dat het aantal woningen is teruggebracht van honderdtwintig naar tachtig. Dat is goed nieuws, tenzij de resterende veertig nu aan de oostkant van de Eykmanlaan komen. Dat zou rampzalig zijn. Het in 1998 door de gemeenteraad tot stadsnatuur aangewezen gebied kunnen we niet missen als compensatie voor de luchtvervuiling door de Eykmanlaan. Er is voor die strook ook al een door de vorige wethouders onderschreven inrichtingsplan. Bovendien: de hoeveelheid openbaar groen tussen de bebouwing ligt in Tuindorp Oost nu al ver beneden de norm per huishouden, die zowel de Gezondheidsraad als de Raad voor de Ruimtelijke Ordening als minimum hanteren om de inwoners gezond te houden. Die lage hoeveelheid komt vooral doordat meer dan de helft van de woningen uit flats bestaat met nagenoeg geen groen er omheen. Vergelijk dat maar eens met Overvecht, waar maar liefst 20% van het oppervlakte groen is en waar verhoudingsgewijs minder hoogbouw is dan in Tuindorp Oost met meer groen tussen de flats. En het speelveld bij het GRC wordt nu ook al opgeofferd! We hebben begrepen, dat de klankbordgroep een reactie op de plannen voorbereidt. Hopelijk wordt het groenaspect daarin meegenomen. Het SPVE kunt u vinden op: www.utrecht.nl/noordoost en ook inzien bij o.a. het wijkbureau.


December 2009

Op 3 november heeft de klankbordgroep de bewoners van de beide Tuindorpen geïnformeerd en hen gevraagd naar hun mening over de bouwplannen. Aan dat buurtberaad hebben ongeveer 75 bewoners deelgenomen. De aanwezigen waren duidelijk verontwaardigd over de geringe aandacht bij het college van B&W voor de leefbaarheid in de beide buurten. Gesterkt door dat draagvlak heeft de klankbordgroep eind november zijn advies aan het college uitgebracht over een concept Stedenbouwkundig Programma Van Eisen. De klankbordgroep bestaat uit omwonenden en uit vertegenwoordigers van Buurtcomité Tuindorp-Oost, Tuindorps Belang, de Wijkraad Noordoost en de Ouderraad van het Gerrit Rietveld College.

In het advies verwoordt de klankbordgroep 39 wensen ten aanzien van het groene karakter van het terrein en van het handhaven van het architectonisch karakter van de buurten. Ook het voorzieningenniveau, het terugdringen van overlast en het vergroten van de duurzaamheid zijn uitgangspunten. Tijdens het buurtberaad is een top vijf van die 39 wensen aangebracht. De rode draad in het advies is wel, dat de gemeente met de nieuwe school en 120 woningen teveel wil realiseren op een te klein oppervlakte. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid. Het SPVE zou recht moeten doen aan een duurzaam groen en mooi stukje stad met daarin een functionele mooie school.Oktober 2009
Wijkvereniging Tuindorps Belang en Buurtcomité Tuindorp Oost organiseren op 3 november een bijeenkomst in de Openbare Basis School aan de Van Bemmelenlaan
in Tuindorp. Zij willen informatie geven over de voorgenomen bouwplannen en van de buurtbewoners horen wat die van de plannen vinden.

Augustus 2009
Op 7 juli bezocht een delegatie van de gemeenteraad per fiets Tuindorp Oost.
Voor Tuindorps Belang was dat aanleiding om omwonenden van de school op te roepen met de raadsleden mee te fietsen en de raadsleden te vragen op hun tocht het Gerrit RietveldCollege aan te doen. Het college ligt tegen de grens van Tuindorp aan.
De heer Ab Kools van Tuindorps Belang sprak mede namens het Buurtcomité Tuindorp-Oost de raadsleden toe. Hij verwoordde de zorgen en de woede,
die bij de inwoners van de beide buurten leven over de verstening van de buurt. Door het grote aantal m2 schooloppervlak met ook nog eens 120 woningen en een ontsluitingsweg op te weinig beschikbare ruimte zal de leefbaarheid in beide buurten ernstig worden aangetast, betoogde Ab Kools. Openbaar groen moet worden opgeofferd voor de bouw, terwijl nu al de norm van 75 m2 groen bij lange na niet wordt gehaald. Ook de speelruimte norm van 3% voor de kinderen zal niet meer haalbaar zijn. Parkeer- en verkeersoverlast zullen toenemen en de homogene bouwstijl van de wijk komt onder druk te staan.
En dat alles niet om de leefbaarheid in te wijk te verhogen, maar om een nieuw schoolgebouw te financieren.
Ab Kools verwoordde niet alleen de kritiek, maar droeg ook alternatieven aan. Hij deed een dringend beroep op de raadsleden om op te komen voor de kwaliteit van onze leefruimte.
(Noot van de redactie: de gedachte dat de terugloop van het aantal leerlingen op het college gestopt kan worden door de bouw van een nieuwe school achten wij onjuist. De terugloop heeft andere oorzaken. Bovendien zijn de eerdere plannen voor renovatie van het huidige gebouw indertijd door alle partijen enthousiast ontvangen. Het gerenoveerde gebouw zou voortreffelijk voldoen aan de eisen van het nieuwe onderwijssysteem.
Zou de wens om ruimte te maken voor woningbouw niet de werkelijke reden van de plannen zijn?)


Juni 2009
Op 10 juni is er een gesprek geweest tussen de leden van de klankbordgroep en de leiding van de school. Daarbij heeft de schoolleiding verteld wat haar voor ogen staat met de nieuwbouw. Er leven allerlei ideeën t.a.v. parkeren, aantal en hoogte van de woningen en dat soort zaken.

April 2009

Op 4 maart is er een eerste bijeenkomst geweest van de klankbordgroep over de nieuwbouwplannen. Die klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het Buurtcomité Tuindorp-Oost, van de wijkvereniging Tuindorps Belang, van de Wijkraad Noordoost en van de Ouderraad van de school, aangevuld met enkele omwonenden. De laatsten hadden zich opgegeven na de oproep, die in een klein deel van Tuindorp Oost en Tuindorp was verspreid. De bijeenkomst wordt kritisch en constructief genoemd. Er is vooral gesproken over de status en de te volgen werkwijze van de klankbordgroep.
Op 8 april volgt de eerste werksessie.

Februari 2009
Op 11 december werd in het gebouw van het college een informatieavond door de gemeente belegd over de nieuwbouwplannen. De informatieavond was bedoeld voor de buurt. Dé buurt was echter niet uitgenodigd op enkele lanen na. Zelfs de bewoners van de Zonnebloemlaan en de nieuwe bewoners van de Eykmanhof tegenover het college waren noch door de gemeente noch door het schoolbestuur op de hoogte gebracht. De nieuwe bewoners hadden geruchten over woningbouw gehoord en bij onze redactie daarnaar geïnformeerd.
Veel van die bewoners waren aanwezig, wat het totale aantal bezoekers toch nog op zo’n vijftig bracht.
Zeer kritische bezoekers. Je zult maar net een huis gekocht hebben en direct na de oplevering horen dat het ruime uitzicht wordt vervangen door (sociale) woningbouw.
Het beschikbare oppervlak is bovendien veel te klein voor de geplande 120 woningen. Hoe hoog wil men gaan?
Ook de ouders van de leerlingen zijn zéér bezorgd. Sinds de fusie tussen College Blauwcapel en De Klop loopt het leerlingenaantal gestaag terug. Gevreesd wordt dat de jarenlange extra vertraging door nieuwbouw in plaats van verbouw de aantrekkelijkheid van de school verder zal aantasten. Mede om diezelfde reden nam de pas begin vorig jaar aangetreden rector Beekman in november het besluit om te vertrekken.
Gevreesd mag ook worden, dat het bebouwen van het speelveld de gezondheid van de omwonenden niet ten goede komt. Tuindorp Oost heeft al een onder het absolute minimum liggend aantal vierkante meters openbaar groen per inwoner. En de Eykmanlaan produceert
in toenemende mate fijnstof en stikstofoxyde.
Is deze nieuwbouw wel nodig? Enkele jaren geleden werd met veel trots een maquette getoond van het schoolgebouw zoals het er na een grondige verbouwing zou uitzien. Het ontwerp zou voldoen aan de eisen die het nieuwe onderwijssysteem in domeinen stelt. En nu ineens is datzelfde onderwijssysteem de reden voor nieuwbouw.
Zou het niet eerder zo zijn, dat de reden de bouwverplichting is, die het gemeentebestuur zich in 2002 op de hals gehaald heeft in ruil voor de rijksbijdrage in de kosten van Leidsche Rijn? Als dat zo is, is de woningbouw niet nodig om de scholenbouw te financieren, maar is omgekeerd het terrein van de school nodig om huizenbouw te kunnen realiseren.

December 2008
Het onderzoek naar twee varianten -renovatie met enige uitbreiding óf slopen en een nieuwe school bouwen- is met de nodige vertraging afgerond. 
Het college van B&W heeft op 25 november besloten om voor het Gerrit Rietveld College een nieuwe school te bouwen.
Het onderwijsconcept van het college met domeinen vraagt om een compact gebouw zonder gangen. Financieel en technisch is het niet mogelijk het bestaande gebouw geschikt te maken.
Om de nieuwbouw te bekostigen komen er ook woningen op het terrein.
Op het huidige sportveld komt de nieuwe school en op de plaats van de huidige school komen de woningen.
Jammer dat er weer meer openbaar groen verloren zal gaan. Tuindorp Oost zit al ruim onder het minimum aantal vierkante meters openbaar groen per inwoner dat zowel de Commissie Ruimtelijke Ordening als de Gezondheidsraad nodig acht in stedelijke gebieden.
Zowel voor de bouw van de school als voor de woningen komt een openbare aanbestedingsprocedure.
De gemeente gaat nu een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opstellen.
Omwonenden en andere belanghebbenden worden daarbij betrokken.
Jammer is dat de uitnodiging voor een eerste informatieavond op 11 december slechts in kleine kring werd verspreid en niet in de hele buurt.

April 2008
Er wordt momenteel een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar twee varianten.
Die zijn: renovatie en uitbreiding van het huidige gebouw óf helemaal slopen en nieuw bouwen. Te bekijken aspecten daarbij zijn o.a.: welke optie is onderwijskundig het beste, wat is de financiële haalbaarheid van ieder en is er een oplossing voor vervangende huisvesting van de leerlingen tijdens de werkzaamheden. Men verwacht nog vóór de zomervakantie het onderzoek af te ronden.