Groene Kop.

maart 2013

Na de participatiebijeenkomst van 24 januari jl. is de gemeente gestart met een projectgroep. Deze projectgroep inventariseert en beoordeelt de plannen en
ideeŽn die bewoners en belanghebbenden hebben ingebracht. Zo ook het gezamenlijk plan van het buurtcomitť Tuindorp Oost, Het Lachende Paard en het ecologisch tuinenpark De Driehoek. Verder wordt gekeken naar de mogelijke inpassing van enkele individuele bruikleners (huidige gebruikers) in deze plannen, onder strikte voorwaarden. De projectgroep werkt momenteel aan een voorlopig ontwerp op basis van hoofdlijnen, waarop een bestemmingsplanwijziging kan worden ingediend.
Dit staat overigens los van een definitieve keuze over de indeling en toepassingen.

december 2012

Nadat het gezamenlijke voorstel met betrekking tot de invulling van de zogenoemde rommelige groenstrook aan de Eykmanlaan door de werkgroep Groene Kop in april is ingediend, is het bij de gemeente tot op heden lang stil gebleven. In het oktobernummer van de wijkkrant maakten wij daar al melding van. 
Een e-mailbericht van de wijkraad van 10 november aan de bij de Groene Kop betrokken ambtenaren heeft, naar het zich laat aanzien, weer iets in beweging gebracht. 
Binnenkort zal de werkgroep geÔnformeerd worden over het participatietraject dat de gemeente wil opstarten, zo heeft men ons laten weten. 
 Klik hier voor een plattegrondsfoto

oktober 2012

Afgelopen juni heeft het College van B en W een bezoek gebracht aan het ecologisch Tuinenpark de Driehoek. Aanleiding was het vaststellen van de beleidsnota ‘Volkstuinen in Utrecht, duurzaam en gezond 2012 – 2014’. Omdat het Tuinenpark deel uitmaakt van De Groene Kop lag het voor de hand het College te informeren over de kansen die liggen in dit plangebied, vooral betreffende verbetering van het groen, recreatie, ecologie, waterbeheer en spelen.

De drie belanghebbenden (Tuinenpark de Driehoek, Het Lachende Paard en het buurtcomitť Tuindorp Oost) hebben samen een plan gemaakt voor invulling van het gebied: een pluktuin, integratie van het deel van het Het Lachende Paard en een speelbos voor 8 tot 11-jarigen. 

In februari 2012 is dit plan door de drie betrokkenen en in samenspraak met de wijkraad Noord Oost door middel van een beschrijving met bijbehorende tekeningen aan de betreffende gemeentelijke afdelingen voorgelegd. Inmiddels heeft de gemeente voor dit project een projectteam samengesteld en een projectleider benoemd. Op basis van de gegevens zal een participatietraject worden gehouden om andere belanghebbenden c.q. omwonenden bij de planvorming te betrekken. 

Helaas moeten wij op het moment van het ter perse gaan van deze wijkkrant vaststellen dat de gemeente nog geen reactie over het project Groene Kop heeft gestuurd aan de belanghebbenden.

februari 2012

Groene Kop/Stadspark

In het kader van de Visie Eykmanlaan, zowel die van 2001 als van 2010, wordt het gebied aan de Noordkant van Tuindorp Oost als recreatie- en groengebied omschreven. In de Visie van 2010 wordt dit gedeelte aangemerkt als de Groene Kop van de subwijk Tuindorp Oost. De Groene Kop wordt omsloten door de Eykmanlaan aan de Westzijde en aan de Oostzijde door het ecologische tuinenpark De Driehoek. Aan de noord- en de zuidzijde wordt het begrensd door respectievelijk de spoorlijn Utrecht/Amersfoort en de Winklerlaan. Het gebied wordt in het algemeen ervaren als een rommelig gebied. Onlangs heeft de gemeente aangegeven om met de aanpak van de Groene Kop van start te gaan.

In 1998 werd door de gemeenteraad de kadernota Stadsnatuur aangenomen. Dat hield in dat diverse gebieden in Utrecht die geen duidelijke bestemming hadden, een bestemming stadsnatuur kregen. Dit was voor het buurtcomitť Tuindorp Oost de aanleiding, aan de hand van de bevindingen van een werkgroep, in 2003 een plan bij de gemeente in te dienen voor een wandelgebied: toegankelijk voor iedereen, maar ook met een duidelijke functie voor kinderen in de leeftijdsgroep van 8 tot 11 jaar. Het is een plan dat bestaat uit een speelbos en een waterpartij en rondom het gebied van De Driehoek een skateroute.

Tijdens de startprocedure van de gemeente, waarbij al een projectleider was betrokken, gaf het zorgcentrum Tuindorp Oost te kennen nieuwbouwplannen te hebben. Aangezien het zorgcentrum in het betreffende gebied ligt, lag het voor de hand de beide projecten tijdens de planvorming te koppelen. Het daadwerkelijke plan tot nieuwbouw is in de achterliggende periode van 8 jaar echter niet tot stand gekomen. Die koppeling is thans door de gemeente losgelaten. Inmiddels heeft het bestuur van De Driehoek, samen met de beheerder van ‘Het Lachende Paard’, gebruiker van het deel van het huidige gebied, ook ideeŽn geformuleerd voor invulling van het park. Het buurtcomitť is van mening dat het plan van 2003 met name voor wat betreft het speelbos en waterpartij nog steeds van toepassing is en aan de huidige behoefte voldoet. De verschillende partijen hebben hun ideeŽn over de invulling van het park in beeld gebracht. Aan de hand van een aantal afstemmingsoverleggen, waarbij overigens de Wijkraad Noord Oost is betrokken, bleek dat beide plannen overeenkomsten met elkaar hebben. Partijen streven naar het indienen van ťťn gecombineerd plan bij de gemeente.

augustus 2010

De vele reacties op het concept waren aanleiding om de Visie op een aantal punten te wijzigen. Dat vraagt meer tijd dan aanvankelijk gedacht werd. Na de zomer wordt de gewijzigde Visie ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

juni 2010

Vorige keer berichtten wij, dat het Buurtcomitť Tuindorp-Oost samen met Tuindorps Belang een gedetailleerde reactie heeft ingestuurd op het concept. Een inhoudelijk antwoord is daar nog niet op ontvangen.

april 2010

De informatieavond op 3 februari over de Visie Eykmanlaan en het Stedelijk Plan van Eisen voor het GRC is ondanks het te laat verspreide wijkbericht nog redelijk druk bezocht, voornamelijk door direct omwonenden van het college. Dankzij de vele protesten over de korte termijn (tot 17 februari) waarop belanghebbenden hun mening konden geven, heeft de gemeente die termijn verlengd tot 16 april. Jammer is, dat die verlenging niet breed is meegedeeld. Veel bewoners kunnen nu denken: “had ik dŠt geweten…….”.
Het Buurtcomitť Tuindorp-Oost heeft samen met Tuindorps Belang een gedetailleerde reactie ingestuurd. Ook de Wijkraad Noordoost heeft gereageerd. In een oriŽnterend gesprek tussen de drie organisaties bleken er veel punten van overeenkomst te zijn in de reacties.
Inmiddels heeft de gemeenteraad op 6 april een bezoek aan Tuindorp Oost gebracht. De, veelal nieuwe leden, lieten zich informeren over de verschillende projecten rond de Eykmanlaan.

februari 2010

De “Visie Eykmanlaan”, die in 2001 door de gemeenteraad is vastgesteld, schetst een beeld hoe het gebied tussen de Jordanlaan, de Kapteynlaan, de Oosterspoorbaan en de spoorlijn Utrecht-Amersfoort er in de toekomst uit kan gaan zien. Dat gebied ligt geheel in Tuindorp Oost. De bedoeling is, dat eventuele nieuwe inrichtingsplannen in dat toekomstbeeld passen.
De afgelopen tijd is door de gemeente gewerkt aan een actualisering van de Visie. In het concept valt ons op, dat er nu over een veel groter gebied gesproken wordt. Is dat om andere plannen, die al in de pen zitten, in te passen?
Verder valt op, dat aan de opstelling van het concept in tegenstelling tot in 2001 door het Buurtcomitť Tuindorp-Oost niet mocht worden meegewerkt. Wel is uitvoerig gesproken met projectleiders van deelprojecten als De Gaard, het zorgcentrum en het Gerrit Rietveld College. We vrezen, dat de nieuwe Visie daardoor toegeschreven is naar die deelprojecten.
Zo wordt de nieuwe Visie een optelsom van deelprojecten i.p.v. dat die projecten getoetst worden aan het toekomstbeeld. Het gebied wordt dan een lappendeken van
projecten, terwijl de oorspronkelijke Visie dat juist wilde voorkomen. Jammer ook, dat de uitnodigingen voor de informatie-avond zo kort van te voren zijn verspreid. In veel lanen pas drie dagen van te voren. Daardoor zullen veel bewoners die avond verhinderd zijn geweest en heeft niemand tijd gehad de stukken te bestuderen en vragen voor te bereiden.
Een slechte beurt van de gemeente, die argwaan wekt. Ook de veertien dagen nŠ de informatieavond om te reageren zijn wel erg knap bemeten. Tuindorps Belang en het Buurtcomitť Tuindorp-Oost vertellen ons, dat zij in ieder geval wel vůůr 17 februari hun reactie zullen insturen. Hopelijk doen veel bewoners dat ook.
Het concept van de nieuwe Visie is eveneens te vinden op: www.utrecht.nl/noordoost.

november 2009

Op 25 september hebben vertegenwoordigers van Tuindorps Belang en het Buurtcomitť Tuindorp Oost een onderhoud gehad met wethouder Harm Janssen.
Dat naar aanleiding van de brief van 21 juni van beide organisaties, waarin zij aangeven betrokken te willen worden bij de actualisering van het rapport ‘Visie Eykmanlaan’. Wethouder Janssen gaf aan de bewonersparticipatie per project te willen realiseren en niet door middel van meepraten over het totaalplaatje.
De ‘Visie Eykmanlaan’ is echter de bindende factor tussen alle lopende projecten zoals de plannen rond De Gaard, het Gerrit Rietveld College en het zorgcentrum. Zonder overeenstemming over het totaalplaatje dreigt een lappendeken van bouwplannen te ontstaan. Onze wijkwethouder houdt echter vast aan zijn beslissing en dat verbaast ons.