Parkeerplaats Kapteynflat

juni 2010

We stelden in ons aprilnummer voor om het voor automobilisten onmogelijk te maken om de parkeerplaats via de oude ingang aan de Wevelaan op te rijden. We dachten daarbij aan het plaatsen van enkele paaltjes. De inkt van het nummer was nog niet droog of we zagen tot onze vreugde, dat het idee al was uitgevoerd. Enkele stenen blokken versperren nu de ingang. We hoorden, dat de gemeente een verzoek daartoe van het Buurtcomité Tuindorp-Oost had ingewilligd en voortvarend had uitgevoerd. Hulde!

april 2010

De herinrichting van het kruispunt Kapteynlaan/Wevelaan is klaar. De toegang tot de parkeerplaats is verlegd naar de zijde van de Kapteynlaan en het wegprofiel van de Wevelaan is aangepast. Het kruispunt is daarmee veiliger geworden voor de lopende en fietsende schoolkinderen. Maar nog niet helemaal veilig. Vanwege de vroegere toegang tot de parkeerplaats aan de zijde van de Wevelaan mocht het verkeer het eerste stukje van de Wevelaan vanaf de Kapteynlaan inrijden. Nu mag dat niet meer, maar het inrijverbodsbord is door verkeer vanuit de richting van De Gaard niet goed te zien. En geloof het of niet: gezien de bandensporen zijn er automobilisten, die de Wevelaan nog steeds inrijden en over het trottoir en de nieuwe groenstrook tóch de oude toegang nemen. En de schoolkinderen rekenen dáár al helemaal niet op! Het zou goed zijn om, net als bij de ingang van de Valetonlaan, ook aan de oostzijde van de Wevelaan een verbodsbord te plaatsen en misschien een paaltje voor de vroegere toegang tot de parkeerplaats?

Februari 2010

De herinrichting van het kruispunt Wevelaan / Kapteynlaan vindt nog deze maand plaats, als de weersomstandigheden de werkzaamheden toestaan.

December 2009

De herinrichting van het kruispunt Wevelaan / Kapteynlaan vindt plaats in het eerste kwartaal van 2010. Dit onder het voorbehoud, dat de weersomstandigheden de werkzaamheden toestaan. De in- en uitrit van het parkeerterrein wordt verplaatst naar de Kapteynlaan, het noordelijk stuk van de Wevelaan wordt versmald en de verhoogde driehoek verdwijnt. De rijrichting verandert niet.

Oktober 2009

Er is groene licht om door te gaan met de herinrichtingsplannen van de kruising Wevelaan- Kapteynlaan. Kernpunt daarbij is het verplaatsen van de ingang
van de parkeerplaats van de Wevelaan naar de Kapteynlaan tegenover de Winklerlaan.
Het stuk Wevelaan vanaf de Kapteynlaan tot net voorbij de inrit van De Regenboog wordt versmald en de verhoogde driehoek vervalt. Er wordt naar gestreefd nog dit jaar over te gaan tot de uitvoering, zodat het kruispunt voor fietsende en lopende schoolkinderen uit de noordkant van TuindorpOost en vanuit Voordorp veiliger wordt. 
Intussen kwam een oplettende buurtbewoner met een aanvullende suggestie: de vele kinderen uit Voordorp, die op
De Beiaard naar school gaan, en hun ouders lopen of fietsen soms vanaf de Van Loonlaan langs het spoor achter het gymnastiekgebouw langs. Ze komen dan uit op de Kapteynlaan vlak bij de spoorovergang. Er is al een heel pad ontstaan in het gras. Als dat pad betegeld zou worden, zouden àlle kinderen van beide scholen daar gebruik van kunnen maken. Zij hoeven dan helemaal niet meer over de kruising. De bedoelde strook is, menen wij, van de gemeente en niet van de school, net als het gymnastiekgebouw.

Augustus 2009

Twee jaar geleden schreven wij in deze rubriek, dat bewoners een verzoek hadden ingediend om de inrit van de parkeerplaats voor de Kapteynflat te verleggen van de Wevelaan naar de Kapteynlaan ongeveer tegenover de Winklerlaan. Door het omdraaien van het eenrichtingverkeer was het indraaien naar de huidige parkeerplaats gevaarlijk geworden voor de vele schoolgaande kinderen. De verkeerswethouder en enkele ambtenaren hebben de situatie toen ter plaatse
bekeken. Nu twee jaar later is op 17 juli een overeenkomstig plan besproken in het reguliere verkeersoverleg.
Gezien de kosten moet er nog toestemming verkregen worden van wethouder Harm Janssen.
Omwonenden en de scholen zullen binnenkort worden geïnformeerd.
Zodra er meer bekend is over de planning van de uitvoering zullen we erover berichten.