Prinsenhof

Prinsenhof

Voortgang

maart 2013
In de wijkkrant van oktober 2012 meldden wij dat men begin 2013 tot een afgeronde planvorming zou komen.
In april wordt het Stedenbouwkundig Plan verwacht dat aan de buurt zal worden gepresenteerd.
Een datum moet hiervoor nog worden vastgesteld.

oktober 2012

In de wijkkrant van december 2011 berichtten wij dat er nog niet veel schot zat in de afstemming met de gemeente betreffende een principe-instemming met de nieuwbouwplannen. Inmiddels is hierover een overeenstemming bereikt tussen het bestuur van het Prinsenhof en de gemeente. Dit maakt de weg vrij om verdere planontwikkelingen en de te doorlopen procedures in gang te zetten. 

Zoals al eerder is aangegeven zullen partijen in de betreffende fase de procedure en de planontwikkeling met de buurt afstemmen. Men verwacht begin 2013 tot een afgeronde planvorming te komen.december 2011
In overleg tussen gemeente en bestuur van Prinsenhof is de precieze locatie van het nieuwe pand vastgesteld. Op verzoek van de gemeente is tegemoet gekomen aan de wens om een strook groen tussen de achtertuinen van de huizen aan de Jordanlaan en Prinsenhof aan te leggen. Ter compensatie wordt het gebouw aan de noordkant iets breder en komt een stukje op het huidige grasveld. De gevel gaat dezelfde lijn aanhouden als de gevel van de flats. Een en ander vraagt de nodige aanpassingen. Zodra er vanuit de gemeente een principe-instemming is op het plan, zal dit aan de buurtbewoners worden gepresenteerd. De verwachting is, dat in 2012 de aanvraag voor een bouwvergunning kan worden ingediend.

juni 2011

Er is de afgelopen maanden intensief overleg geweest tussen gemeente en bestuur van Prinsenhof. De verwachting is, dat er nog vůůr 1 juli een definitief besluit zal worden genomen over de nieuwbouwplannen.


april 2011

In oktober vorig jaar schreven we, dat het afstemmingsoverleg met de gemeente had plaatsgevonden. Afgesproken werd toen dat iedere partij uiterlijk begin november zijn eindoordeel aan de ander zou laten weten. De leiding van Prinsenhof deed dat een week na het overleg. Op het antwoord van de gemeente wordt nu, vijf maanden later, nog steeds gewacht. Intussen is het gebouw nauwelijks nog bruikbaar en worden de toekomstige medegebruikers, twee zorginstellingen, onrustig.

december 2010

Het in ons vorig nummer aangekondigd afstemmingsoverleg van het bestuur met de gemeente heeft eind oktober plaats gevonden. Er zijn ideeŽn uitgewisseld en enkele aanpassing voorgesteld. Beide overlegpartners hebben toegezegd na intern overleg hun eindoordeel aan de ander te laten weten. Een week later had de leiding van Prinsenhof dat gedaan. Bij het ter perse gaan van dit nummer was het antwoord van de gemeente nog niet ontvangen. Het informeren van de buurtbewoners moet daar op wachten.

oktober 2010

Er is goed nieuws te melden over de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek. Het financiŽle plaatje ziet er gunstig uit en de projectleiding heeft dan ook van het College van Rentmeesters toestemming gekregen om door te gaan. Vorige keer berichtten wij al over het positieve bericht van het Zorgkantoor. Nu blijkt ook, dat er twee zorginstellingen interesse hebben getoond. Rond de datum van het verschijnen van deze wijkkrant heeft er weer afstemming met de gemeente plaats. Daarvan verwachten wij geen problemen. Er wordt immers gedacht aan een bescheiden gebouw, dat goed past in de omgeving.


augustus 2010
We schreven eerder, dat het nieuwe Prinsenhof een maatschappelijke functie krijgt. Concreet betekent dat een vorm van seniorenhuisvesting. Aan het zorgkantoor was gevraagd of daar voldoende invulling aan kan worden gegeven. Juist voor het ter perse gaan van deze wijkkrant kwam daarover een positief bericht. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de  financiŽle haalbaarheid. Zodra ook dat positief blijkt, wordt er met omwonenden en andere belanghebbenden overlegd over het maken van concrete plannen.

juni 2010
Op de meivergadering van het College van Rentmeesters heeft de projectleiding de resultaten van de verkenningsfase voorgelegd. Door de overvolle agenda is het echter nog niet tot besluitvorming gekomen. Dat moet nu gebeuren in de vergadering van 10 juni. Maar dan ligt deze wijkkrant al bij de drukker. We zullen erover in onze augustusuitgave berichten.

april 2010
De afgelopen tijd is er zorgvuldig overleg geweest in eigen kring en met derden over ‘fine tuning’ van de ideeŽn. Het uitgangspunt blijft onveranderd, dat het nieuwe Prinsenhof een maatschappelijke functie krijgt. Half mei zal het College van Rentmeesters een beslissing nemen over de verkenningsresultaten. Daarna kan met de gemeente de vervolgfase worden afgestemd: het maken van concrete plannen in nauw overleg met omwonenden en andere belanghebbenden.

februari 2010
In de eerste week van februari is er een voortgangsoverleg geweest. Nu de fase is bereikt, waarin een concreet plan kan worden opgesteld, heeft het bestuur van Prinsenhof een eigen projectleider aangesteld, die zich intensief met de verdere uitwerking zal bezighouden.
De voorbereidingen zijn nu zů ver gevorderd, dat nog vůůr het uitkomen van de aprilwijkkrant openheid aan de buurt en andere belanghebbenden kan worden gegeven over de resultaten van de verkennende fase. Zij zullen nauw bij het concretiseren van de plannen worden betrokken. Wij hebben er dan ook bij het bestuur op aangedrongen zich er sterk voor
te maken, dat de uitnodiging voor een informatieavond in heel Tuindorp Oost zal worden verspreid.
Tenslotte zijn wij allen gebruikers van dit wijkgebouw.

december 2009

In de besprekingen van het bestuur met de gemeente zijn allerlei aspecten aan de orde geweest: bestemming van het pand, versterken van het groen, parkeren, verkeer, het gezichtsbepalend beeld van het gebouw en dergelijke. 

Op 18 november is er overleg geweest, dat leidde tot een conceptplanning. Er is een behoorlijke mate van overeenstemming bereikt over de contouren van het plan. 

Het nieuwe Prinsenhof krijgt in ieder geval geen commerciŽle, maar een maatschappelijke functie. Te denken valt aan seniorenhuisvesting of aan een zorgfunctie. Dat naar gelang de behoefte. Zowel het bestuur als de gemeente streven naar een maximum aan overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Die zullen dan ook betrokken worden bij de concretisering van al het besprokene in een plan. In dat plan moeten de belangen van alle partijen worden meegewogen: die van de kerk, die van de gemeente en die van de omwonenden.oktober 2009

Er is nu doorlopend overleg tussen het bestuur van Prinsenhof en de gemeente. Daarbij is de architect en de afdeling stedenbouw betrokken. De hoop is, dat eind oktober besloten kan worden van de verkennende fase over te gaan naar het maken van een definitief ontwerp. Daarbij zullen omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken.
Het is in het belang zowel van de gebruikers als van de buurtbewoners, dat in de tweede helft van 2010 met de uitvoering
kan worden begonnen

augustus 2009
Er is duidelijke voortgang, maar vanwege de vakantieperiode kunnen we daarover niets concreets melden.

Juni 2009
Vorige keer schreven we, dat er schot in de zaak komt. Het toen voor midden april aangekondigde voortgangsgesprek van het bestuur met de wethouder heeft inderdaad plaats gevonden. Daarbij werd vooruitgang geboekt en er was alle
reden in mei weer bij elkaar te komen. Die afspraak werd echter door de gemeente afgezegd en er is nog geen nieuwe datum vastgesteld.

April 2009

Er komt schot in de zaak. Op 20 maart heeft het bestuur van de Protestantse Kerk Utrecht een gesprek gehad met wethouder Harrie Bosch en enkele ambtenaren. Over en weer zijn de doelstellingen toegelicht.
De week erna al is begonnen met het schriftelijk uitwisselen van ideeŽn. Beide partijen maken nu hun huiswerk en voor het midden van deze maand is er een voortgangsgesprek gepland waarin de ideeŽn geconcretiseerd moeten worden.


Februari 2009

Voor de derde maal moeten wij melden, dat het door het bestuur van de Protestantse Gemeente Utrecht bepleite voortgangsoverleg nog niet heeft plaatsgevonden.

Van de gemeente moeten daar twee wethouders en twee ambtenaren aan deelnemen. Van de kant van het bestuur eveneens twee leden. De vertraging schijnt veroorzaakt te worden door de overvolle agenda van een van beide wethouders. 

Maar zes mŠŠnden vertraging? De CV ketel is inmiddels al vier keer uitgevallen. Een nieuwe aanschaffen zo kort voor de sloop is natuurlijk niet verantwoord. Heeft deze wethouder een te drukke portefeuille?


December 2008

Vorige keer schreven we dat het bestuur van de Protestante Gemeente Utrecht de vaart wil houden in het ontwikkelen van de nieuwbouwplannen.

Het had er daarom bij de gemeente op aangedrongen om nog vůůr het einde van oktober een voortgangsoverleg te hebben.
Door allerlei agendaproblemen is het helaas nog niet gelukt alle betrokken gesprekspartners rond de tafel te krijgen. Hopelijk lukt dat nu snel. 

Er dreigen problemen met achterstallig onderhoud van het huidige gebouw, bijvoorbeeld aan de verwarmingsketel.

Oktober 2008

Het bestuur van de Protestante Gemeente Utrecht wil de vaart er in houden bij het ontwikkelen van de nieuwbouwplannen. Het heeft er daarom bij de gemeente op aangedrongen om nog vůůr het einde van deze maand een voortgangsoverleg te hebben. Het bestuur heeft ons nogmaals verzekerd dat het uitwerken van de plannen in goed overleg met de de buurtbewoners zal gebeuren. Gezien de ervaringen bij andere projecten in de stad hebben we alle vertrouwen in die toezegging.


Augustus 2008

Het bestuur van Prinsenhof en de gemeente zijn momenteel met elkaar in gesprek met het doel tot snelle besluitvorming te komen over de herontwikkeling.

Het bestuur heeft ons verzekerd, dat uitgangspunt is en blijft, dat de plannen in goed overleg met de omwonenden en de overige bewoners zullen worden uitgewerkt. Dat heeft het bestuur de wethouder en de betreffende gemeentelijke dienst ook laten weten. Er wordt naar gestreefd in oktober met informatie te komen hoe het overleg vorm gaat krijgen.

Inmiddels hebben verschillende gebruikersgroepen vervangende ruimte gevonden in De Lichtkring, in het WeveHUIS en in de Jeruzalemkerk.

Juni 2008

Vijf jaar na het begin van de plannenmakerij wil het bestuur van Prinsenhof nu op korte termijn knopen doorhakken: investeren of niets doen.

Dat laatste is echter nauwelijks een optie. Er wordt een kleinschalige herontwikkeling op eigen terrein overwogen, die passend is in deze buurt, zowel qua bestemming als qua gebouw. Wij verwachten in de volgende wijkkrant over de definitieve plannen te kunnen berichten. Er is in ieder geval geen sprake van een koppeling aan andere bouwplannen in de omgeving.


April 2008

De besluitvormende vergadering over de plannen met Prinsenhof heeft inmiddels plaatsgevonden.

De beslissing om de grote zaal in het nieuwe seizoen na de zomer niet meer te verhuren is nu definitief. 

De groepen in de kleine benedenzalen hebben de huur nog niet opgezegd gekregen. Voor hen is er immers op korte termijn voldoende vervangende ruimte te vinden zoals in de buurtvoorziening aan de Wevelaan of in De Lichtkring.

De vrijdagmiddag soos gaat in ieder geval naar de Lichtkring.

Op 1 juli veranderen de gemeentelijke regels voor bouwvergunningen.

Daarom proberen bestuur en architect vůůr die tijd de definitieve plannen in te dienen om vertraging te voorkomen. 

Er moet dan nog wel inspraak komen rond de ontheffing van het bestemmingsplan.

Februari 2008

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de besluitvorming rond het nieuwbouwproject. In ons aprilnummer zullen we over het resultaat daarvan berichten.

Achtergrond

Prinsenhof, een wijkgebouw van de Protestantse Gemeente Utrecht aan de Eykmanlaan 431, wordt binnen afzienbare tijd gesloopt en vervangen door een andersoortige bebouwing. Al een aantal jaren geleden nam de eigenaar het besluit daartoe.Het gebouw is verouderd en er zijn onvoldoende vrijwilligers om het centrum te runnen. Eind 2004 is de gemeente begonnen een nota van uitgangspunten voor de nieuwbouw op te stellen. Na enkele aanpassingen door de initiatiefnemer is uiteindelijk een plan aan de gemeente gepresenteerd. Daarvoor is de grond nodig die aan de oostkant grenst aan het gebouw. Daarover lopen nog onderhandelingen met de gemeente, die een voorkeursrecht van terugkoop heeft. Prinsenhof