Veemarkt 2.0 (was:Mogelijke woningbouw op het Veemarktterrein)

projectvoortgang

februari 2012

De fasering van het Veemarktterrein:

Zie voor meer informatie: www.utrecht.nl/veemarkt2punt0

december 2011
Op 8 december is het startsein gegeven voor de verkoop van de eerste bouwvelden (X en Y).
Deze zijn bestemd om uit te geven aan groepen die samen huizen willen bouwen.

Kaart Veemarktterrein op site gemeente Utrecht: http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=365091

Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om de huidige activiteiten op het Veemarktterrein per 1 april 2012 te beŽindigen.
Spoedig daarna zal met de sloop van de hallen worden gestart. Ook zal in 2012 alles bouwrijp worden gemaakt en zal het gebied compleet van karakter veranderen.

oktober 2011
Op 6 oktober heeft de gemeenteraad het Stedenbouwkundig Programma Van Eisen en het bestemmingsplan Veemarkt vastgesteld. Na sluiting en afbraak van de Veemarkt zal de bouw van de nieuwe wijk in het voorjaar van 2013 beginnen. Op 15 november wordt in Hotel Mitland een informatie- en participatieavond gehouden.

augustus 2011
De gemeente heeft besloten om de sluiting van het Veemarktcomplex uit te stellen tot 1 april 2012. Daarmee krijgt de autohandel de benodigde tijd om de activiteiten te kunnen verplaatsen naar Beverwijk.
Op 30 juni is er een bijeenkomst geweest, zoals wij in het vorige nummer aangaven, waarbij onder anderen de invulling van het noordelijke plateau aan de orde is geweest. IdeeŽn en suggesties zullen nog nader worden ingevuld. Medio augustus zal het 2-kolommenstuk (waarin per inspraakreactie wordt aangegeven wat ermee wordt gedaan) ter besluitvorming worden voorgelegd aan het College van B & W. Daarna ontvangen alle insprekers bericht over de uitkomst. Het streven is om het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en het bestemmingsplan in oktober 2011 te behandelen in de gemeenteraad. Daarvoor kunt u in september in een raadsinformatieavond uw mening nog aan de leden van de gemeenteraad toelichten.

juni 2011
Buurtcomitť Tuindorp Oost en de Wijkraad Noordoost hebben gereageerd op het concept Stedenbouwkundig programma van Eisen en het ontwerp bestemmingsplan. Mede naar aanleiding daarvan is er op 30 juni een hernieuwd overleg. Intussen worden alle reacties ambtelijk verwerkt in een 2-kolommenstuk.

De sluiting van de Veemarkt is voorlopig uitgesteld tot 1 oktober met een mogelijke verlenging tot 1 juli komend jaar. Begin volgende maand neemt de gemeenteraad daar een besluit over.Aan de randen van het terrein kan wellicht wťl volgens planning begin 2013 gebouwd worden.

april 2011
Alle bewoners hebben inmiddels een gemeentelijke Nieuwsbrief in de bus gekregen over de toekomst van het Veemarktterrein. Ons vallen daarin enkele verrassende afwijkingen op ten aanzien van het tot nu toe besprokene.
Na een lang participatietraject, waarover we steeds met waardering hebben geschreven, lijkt het nu toch of de overeenstemming, die in de klankbordgroep werd bereikt, op een aantal punten terzijde is geschoven. Zo is er nu ineens ruimte gereserveerd voor 12 klaslokalen plus BSO en gymnastieklokaal. Dat is aanzienlijk meer dan afgesproken. Ook is de knip op het kruispunt Sartreweg/ Romerostraat plotseling van de baan. Bijna tien jaar lang is er in allerlei overleggroepen bekeken wat de beste oplossing zou zijn om het sluipverkeer door de Winklerlaan te ontmoedigen. In de klankbordgroep Veemarkt werd uiteindelijk consensus bereikt: een knip op het kruispunt Sartreweg / Romerostraat plus aanpassing van de verkeerslichten bij het kardinaal Alfrinkplein. Nu hebben enkele bewoners uit Voordorp, die niet hebben meevergaderd, zich geroerd en weg is de oplossing voor het probleem in Tuindorp Oost. Zoveel voor de continuÔteit van bestuur! En ook: er worden nu ineens 550 woningen aangekondigd i.p.v. de steeds genoemde 500. Het enige lichtpuntje daarbij is, dat de extra 50 woningen ruimschoots het verlies van 40 woningen op het terrein van het Gerrit Rietveld College compenseren. Er hoeven nu dus geen woningen te komen op de kop van de Eykmanlaan in het stadspark!

februari 2011
Op 13 december is er een laatste bijeenkomst in Mitland geweest. De gemeente heeft intussen het projectbureau met projectleider Hans de Wind opgezegd. Het traject Stedelijk Programma van Eisen wordt nu door eigen ambtenaren gedaan.

december 2010
Op 13 december is er een laatste bijeenkomst in Mitland over het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Daarna rondt de projectleiding het concept SPvE en het bestemmingsplan af. 
Begin januari gaan de stukken dan naar het college van B&W voor besluitvorming. Wanneer het college de stukken vrijgeeft komen die ter inzage en heeft u zes weken de tijd om te reageren. Na beoordeling van de reacties legt het college het SPvE en het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. Naar verwachting van de projectleiding zal dat in juni 2011 zijn.

oktober 2010

Eind augustus is er een presentatie geweest van de voorliggende plannen. Een verslag van die bijeenkomst zou te uitgebreid zijn in het kader van deze rubriek. We verwijzen u daarvoor naar de site:  www.utrecht.nl/veemarkt2punt0.

Wel kunnen we stellen, dat het een zeer aantrekkelijke wijk belooft te worden. Het ziet er naar uit, dat de bouw rond de jaarwisseling 2012 / 2013 van start kan gaan. Het participatietraject verdient alle lof!

augustus 2010

Veemarkt2.0.  Zo luidt de voorlopige naam van de nieuwe wijk op het Veemarktterrein. De informatieavond op 5 juli werd druk bezocht. Opvallend was de grote interesse in zelfbouw, alleen of samen met anderen. Op 31 augustus is er een nieuwe bijeenkomst in Hotel Mitland. Dit keer in het teken van het Stedelijk Programma van Eisen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Iedereen kan meepraten. Vooraanmelding is niet nodig. Zie voor uitgebreide informatie: www.utrecht.nl/veemarkt2punt0.

juni 2010
Eind mei is de laatste van de vijf thema-avonden geweest. De thema’s waren: Verkeer, Hergebruik hallen, Zelfbouw, Duurzaamheid en voorzieningen. Daarna is het gemeentelijk projectteam begonnen het besprokene in de focusgroep en op de thema-avonden uit te werken. Op 5 juli komt er over het resultaat een informatieavond voor belangstellenden in hotel Mitland.

Zie voor uitgebreide informatie: www.utrecht.nl/veemarkt.


april 2010

Tijdens de informatieavond op 11 maart zijn de belangstellenden op de hoogte gebracht van de resultaten van het proces dat is doorlopen sinds de toekomstmarkt op 28 november. In zijn presentatie lichtte stedenbouwkundige Herald Roelevink de vele creatieve ideeŽn toe, die de zgn. ‘Focusgroep’ in drie bijeenkomsten heeft aangedragen. Inmiddels zijn in de tweede fase van het participatietraject een vijftal deelprojecten gestart. Over het project ‘Verkeer’ en het project ‘Hergebruik hallen’ is inmiddels een themaavond geweest.
Zie voor uitgebreide informatie: www.utrecht.nl/veemarkt.


februari 2010

In de afgelopen maanden is de zgn. Focusgroep driemaal bijeen geweest.
De groep bestaat uit ongeveer tachtig deelnemers.
Dat zijn omwonenden en enkele mogelijke toekomstige bewoners, maar ook heel veel professionals, zoals architecten, makelaars, projectontwikkelaars en veel gemeentemensen.
Tijdens de drie bijeenkomsten zijn heel creatieve ideeŽn op tafel gekomen over de inrichting van het gebied.
U kunt de verslagen lezen op de website: www.utrecht.nl/veemarktterrein.
Rond deze tijd wordt een Nieuwsbrief verspreid en er komt een Twitteraccount. De Focusgroep is ontbonden, maar er komt een bewonerspanel.
De algemene informatieavond wordt niet op 25 februari gehouden, zoals eerder gemeld.
De avond is verschoven naar 11 maart en belooft zeer interessant te worden.

December 2009

Op 28 november startte de gemeente het participatietraject over de geplande woningbouw met een ‘toekomstmarkt’ in de Voordorphal. De markt werd druk bezocht door geÔnteresseerde omwonenden en belanghebbenden. Bezoekers kregen informatie en konden hun eigen visie op de plannen kenbaar maken. Zeker zestig mensen gaven zich op voor deelname aan de focusgroep. In drie bijeenkomsten van die groep worden de kennis en creativiteit van de deelnemers betrokken bij de ontwikkeling van een Stedenbouwkundig Programma Van Eisen (SPVE). Op 25 februari volgt een brede informatiebijeenkomst voor Šlle omwonenden.

Oktober 2009

Op 25 augustus heeft de klankbordgroep een bijeenkomst gehad. De leden werden bijgepraat over de stand van zaken en geÔnformeerd over de verdere procedure. Er werd een toelichting gegeven op het communicatie- en participatievoorstel. In de daarop volgende discussie bleken de reacties van de leden zeer positief. Het voorstel is om te starten met een informatiebijeenkomst voor bewoners en andere belanghebbenden. GeÔnteresseerden kunnen zich dan opgeven voor deelname aan
het participatietraject. Daarbij is het aantal deelnemers minder belangrijk, wel de representativiteit van de groep. De idee is om zoveel mogelijk de kennis en de creativiteit van de gemeente te combineren met die van de actief betrokkenen. Het zwaartepunt van de participatie zal liggen bij het opstellen van het Stedelijk Programma van Eisen. Er wordt ook weer afgesloten met een informatieavond. Het wachten is nu op het groene licht van de betrokken wethouders. De daadwerkelijke bouw kan op zijn vroegst in 2012 beginnen.

Augustus 2009

Op 27 augustus komt na een lange tijd van inactiviteit de klankbordgroep weer bijeen.
Bijzonderheden over de bijeenkomst zijn bij het ter perse gaan van dit blad nog niet bekend.

Juni 2009

In overleg met de Wijkraad Noordoost zijn er voorstellen uitgewerkt over hoe de buurtbewoners bij de planontwikkeling betrokken kunnen worden. Deze voorstellen zullen de komende tijd worden geŽffectueerd. Intussen wordt er ambtelijk wel gewerkt aan voorbereidende activiteiten voorafgaand aan het opstellen van een StedebouwkundigProgramma van Eisen.

April 2009
In de laatste week van maart heeft de projectleiding gesproken met de Wijkraad Noordoost. Doel van het gesprek was overleg hoe de communicatie naar en participatie van belanghebbenden en omwonenden geoptimaliseerd kan worden.
Intussen wordt er ambtelijk gestudeerd op de mogelijkheden van inrichting van het Veemarktterrein. Het gaat om verkenningen en voorbereidende activiteiten voorafgaand aan het opstellen van een Stedelijk Programma van Eisen.


Februari 2009
De project-leiding is druk doende het Stedenbouwkundig Programma van Eisen op te stellen. Het is de bedoeling daarbij de Wijkraad te consulteren. Die heeft aangegeven eerst met de achterban te willen overleggen. Wanneer het gesprek tussen projectleiding en wijkraad zal plaatsvinden is dus nog niet duidelijk. Ook zal de bestaande klankbordgroep bij het proces betrokken worden. Die klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de omringende buurtcomitť’s, de sportverenigingen, de Stichting Voorveldse Polder en andere belanghebbenden. Er wordt naar gestreefd het Programma van Eisen in het midden van dit jaar gereed te hebben.

Zoals wij vorige keer schreven moet in opdracht van het college van B&W een van de aandachtspunten bij het opstellen van het Programma van Eisen de wenselijkheid zijn van een vestiging van een locatie van basisonderwijs. Op een informatieavond over het Gerrit Rietveld College in december deelde wethouder Rinda den Besten echter mede dat tot een dergelijke vestiging al besloten is !?!


December 2008
Op 25 november besloot het college van B&W om het medio 2007 stilgelegde planproces te hervatten.
De gemeente gaat nu een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opstellen met als belangrijkste aandachtspunten:
• Verhoging van het percentage sociale woningbouw van 20% naar 40%,
• Wenselijkheid van een locatie van basisonderwijs,
• Onderzoek of er toch een ontsluiting kan komen aan de kant van de Biltse Rading om de Sartreweg en de sluiproute door Tuindorp Oost te ontzien,
• Mogelijkheid van een buurtsuper,
• Aanleg van een extra sportveld en onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een tweede extra sportveld.

De gemeente gaat binnenkort met de wijkraad en de leden van de klankbordgroep van gedachten wisselen over de wijze, waarop de inbreng van bewoners en belanghebbenden creatief en ook effectief vorm kan worden gegeven.

Oktober 2008
Momenteel werkt de projectleiding aan de actualisering van het vorig najaar uitgebrachte bestuursadvies aan het college van B & W. De verwachting is, dat het college nog vůůr het uitkomen van onze decemberkrant een besluit daarover neemt. Dan kan er gewerkt worden aan een stedelijk plan van eisen en zullen ook de bewoners en de leden van de klankbordgroep worden geÔnformeerd.

Augustus 2008
Op donderdagavond 4 september behandelt de gemeenteraad het voorstel van het College van B&W om “de exploitatie van het Veemarktcomplex per 1 januari 2011 te beŽindigen om herontwikkeling van Voordorp Zuid voor woningbouw mogelijk te maken”. 
Als de gemeenteraad het groene licht geeft, wordt het raadsbesluit in het College besproken, waarna informatie volgt. Ook zal de klankbordgroep dan weer bijeenkomen.

 Juni 2008
De kogel is door de kerk: het college heeft definitief besloten de sinds 2005 bestaande woningbouwplannen op het Veemarktterrein door te zetten. Zat het project de afgelopen anderhalf jaar vast op de moeilijkheid een geschikte vervangende locatie te vinden voor de huidige activiteiten, er is nu besloten de Veemarkt helemaal niet te verplaatsen maar te sluiten. Er is binnen de gemeentegrenzen geen alternatieve plek gevonden.
Ook zou de investering daarvoor zeker 45 miljoen Euro gaan bedragen, wat het college niet verantwoord vindt. 
Met de sluiting komt een einde aan de eeuwenlange veehandel in Utrecht, die overigens toch al beperkt was tot de paardenhandel op woensdagochtend. Door de stijgende welvaart in Oost- Europa verwacht het college ook een dalende lijn in de omzet van de automarkt. Het college heeft geconcludeerd, dat het belang van woningbouw zwaarder weegt dan het belang van de Veemarkt. Er kunnen minstens 500 duurzame nieuwe woningen gebouwd worden, waarvan 40 % (=minstens 200 woningen) sociale huur- en koopwoningen. Ook is de realisatie van een buurtsuper op het Veemarktterrein uitgangspunt.
Het college vindt echter wel, dat die geŽxploiteerd moet worden door dezelfde supermarktketen als op De Gaard om geen concurrentie te creŽren.

Per 1 januari 2011 zou de bouw kunnen beginnen. De gemeentelijke projectleider is van plan binnenkort de leden van de klankbordgroep weer bij elkaar te roepen.

 April 2008
Van dit front is geen nieuws te melden. Er is nog steeds geen beslissing genomen over de vervangende locatie voor de automarkt en de evenementen. Tot daar duidelijkheid over is kan
niet verder gegaan worden met plannen maken voor woningbouw.

 Februari 2008
De projectleiding van de herontwikkeling van het Veemarktterrein bleek in december iets te optimistisch. Ook nu meldt men, dat het college nog geen beslissing heeft genomen over de vervangende locatie van de veemarkt. En zolang niet duidelijk is, waar de automarkt en de evenementen worden ondergebracht, kan er niet verder gegaan worden met de plannenmakerij voor de woningbouw.


Achtergrond

In 2003 stelt het college van B & W dat de begroting van de gemeente sluitend is tot en met 2007, maar niet in de jaren daarna; dan dreigt een tekort. De gemeenteraad doet de suggestie om dan maar meer opbrengst te halen uit het gemeentelijk grondbezit.
In 2004 komt het college daarom met het plan om op een groot aantal groene locaties woningen te laten bouwen. Bij de bekend gemaakte locaties hoorden in Tuindorp Oost en Voordorp alle drie de volkstuincomplexen, het terrein van scouting aan de Kard. de Jongweg, de sportvelden in Voordorp, de Veemarkt en de omgeving van De Gaard. Daarom heeft het Buurtcomitť Tuindorp-Oost gezamenlijk met Voordorp actie ondernomen met de leus "Geen Groen Voor Poen". Veel bewoners hebben daaraan meegedaan.

In juli 2004 verbiedt daarop de gemeenteraad op de genoemde locaties te bouwen met uitzondering van het verharde gedeelte van de Veemarkt. Dat was de enige locatie die overbleef. Daar moest het college dus wel mee verder gaan. In oktober 2004 start dan het onderzoek naar de haalbaarheid van het plan. De gedachte was om 500 woningen te bouwen waarvan 20 % sociale woningen. Start van de bouw zou in 2008 moeten plaats vinden. Voor er trouwens een misverstand ontstaat: de term sociale woningbouw heeft niets te maken met de sociale status van de bewoners. Het betekent alleen woningen gebouwd met subsidie, dus met minder huur voor mensen, die om wat voor reden ook, een laag inkomen hebben. Overigens denkt het nieuwe college aan een hoger percentage sociale woningbouw dan die 20%.

De gemeenteraad stelde wel twee voorwaarden voor bouwen op de Veemarkt:
  • ten eerste er moet een acceptabele vervangende locatie worden gevonden voor de evenementen op het Veemarktterrein en voor de automarkt. De evenementen hebben immers een maatschappelijke functie en op de automarkt worden 1600 auto's per week verhandeld, die grotendeels naar het buitenland gaan. Goed voor de economie en de werkgelegenheid en het houdt de inruilprijzen in Nederland op peil. Dat wil Utrecht niet verliezen.
  • De tweede voorwaarde van de raad was dat het plan tenminste 6 miljoen euro moet opleveren.

Het buurtcomitť wordt dan uitgenodigd voor overleg. Het geeft aan geen bezwaar te hebben tegen de plannen, maar waarschuwt, dat de leefbaarheid in de omringende bestaande wijken niet mag worden aangetast.

  • Daarom vraagt het om een verkeersontsluiting aan de kant van de Biltse Rading om sluipverkeer door Tuindorp Oost te voorkomen. De gemeente schreef immers een ontsluiting bij de brandweer kazerne aan de Sartreweg te willen, zodat het verkeer uit het nieuwe gebied via de Kapteynlaan en de Winklerlaan of de Lamťrislaan naar Amsterdam zou kunnen gaan. Maar met name de Winklerlaan is al overbelast en kan dat extra verkeer niet aan. Het is 30 km. gebied, kinderrijk, er is een trapveldje en een school.
  • Ook vraagt het BC om een buurtsuper voor de dagelijkse boodschappen om De Gaard niet extra te belasten. Ook Voordorp vraagt daarom, niet voor de grote wekelijkse boodschappen, maar voor het vergeten pakje boter In De Gaard komen naar schatting 40.000 bezoekers per week en dat moeten er niet nog meer worden. De Gaard is daarvoor te klein en heeft geen goede infrastructuur.
  • En als derde vraagt het BC om een deel woningen voor eenpersoons huishoudens, vooral voor senioren, om de doorstroming in het woninggebruik te bevorderen. 80 % van de huishoudens in Tuindorp Oost bestaat immers uit 1 persoon en 45 % van de inwoners is boven de 55 jaar. Een aantal daarvan wil graag kleiner wonen of met meer zorg, maar wil wel graag in de buurt blijven wonen. Vaak is de partner overleden en de kinderen wonen ver weg. Ze willen dan niet ook hun kennissen nog kwijt. Met andere woorden gezinswoningen staan er al. Die hoef je niet te bouwen. Ze moeten alleen vrijkomen. De doorstroming in Tuindorp Oost stagneert op het ogenblijk volledig en dat is niet goed voor de buurt. De vergrijzing wordt sinds twee jaar weer groter.
De projectleider komt vervolgens in juni 2005 met het voorstel om de Veemarkt naar Haarrijn te verplaatsen langs de A2 richting Amsterdam. In het najaar 2005 vraagt de Raad aan om een nieuw onderzoek naar een andere locatie dan Haarrijn en stelt zich bovendien achter de drie wensen uit Tuindorp Oost en Voordorp:
  1. ontsluiting aan de Biltse Rading
  2. buurtsuper
  3. seniorenwoningen.