Welzijnsvoorziening aan de Wevelaan


Het Wevehuis: doorstart definitief!

In de vorige krant kon u lezen dat na een levendige vergadering op 21 maart enkele buurtbewoners wilden nagaan of zelfbeheer van het Wevehuis mogelijk zou zijn. Het draagvlak was erg klein, maar inmiddels hebben zich enkele andere belangstellenden gemeld die mee willen helpen aan een doorstart. Het is verheugend dat op 14 mei jl. is besloten dat er een Stichting komt die het Wevehuis zal gaan beheren. Het bestuur bestaat uit Elzemiek van der Bom, Piet Keppel, Harald Karsen en Tjitske Bezema.

De stichting is inmiddels bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

Hulp blijft welkom, dus meld u aan als u het bestuur wilt versterken.

E-mail naar het buurtcomité: tuindorpoost@tuindorpoost.nljuni 2012

De gemeenteraad zal na de zomervakantie een besluit nemen of het Wevehuis open blijft of dat het gesloten wordt.
Inmiddels heeft DMO (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) toegezegd dat zij de gemeenteraad zal adviseren dat de cursisten het
cursusjaar mei 2012-mei 2013 af moeten kunnen ronden in het Wevehuis.

Achtergrond en stand van zaken

Toen het Buurtcomité Tuindorp-Oost in 2002 van start ging, werd het al direct geconfronteerd met het probleem van totaal ontbreken van welzijnsaccommodaties in Tuindorp Oost vooral voor de jongeren boven 12 jaar. Een stevig probleem, omdat in die jaren het aantal jonge tieners flink groeide in Tuindorp Oost. Maar ook voor volwassenen waren er in de eigen buurt geen accommadaties voor hun vrijetijdsactiviteiten.

Wevelaan Al gauw bleek echter, dat er wel degelijk voldoende accommodaties waren in de hele wijk Noordoost, maar ze waren ongelijk verspreid over de wijk. Alle accommodaties waren aan de westkant: in de Staatsliedenbuurt en Tuinwijk met name. Geen enkele aan de oostkant: in Voordorp, Tuindorp Oost, Huizingabuurt en Zeeheldenbuurt. En géén accommodaties betekent géén activiteiten. Jong en oud moest dus naar een andere buurt voor zijn vrijetijdsactiviteiten. Het ontbreken daarvan in de eigen buurt, zowel binnen als buiten, is vooral voor opgroeiende kinderen verontrustend

Er waren inmiddels tal van nota's verschenen, waarin de slechte spreiding van accommodaties is aangestipt of zelfs uitvoerig besproken: het OVOG-rapport, wijkwelzijnsanalyses, Wijkvisie, wijkprogramma's, wijkmonitor, onderzoekvrijetijdsbesteding e.d. Iedere ingewijde kende dan ook het probleem. Maar er gebeurde niets.

Toen besloten werd om de Gerardus Majella Mavo aan de Winklerlaan te verhuizen hebben het Buurtcomité Tuindorp-Oost, Wijkvereniging Tuindorps Belang en het Prot. Christ. Schoolbestuur gepleit voor een forumschool op het vrijkomend terrein. Een forumschool is een basisschool gecombineerd met ruimten voor kinderopvang en buurtactiviteiten. Eind 2001 bleek dat door eerdere verregaande toezeggingen door het college aan Volker Stevin die forumschool niet gerealiseerd kon worden. Onderhands was aan Volker Stevin toegezegd, dat die woningen mocht bouwen op het vrijkomend terrein. Dat was overigens in tegenspraak met de mededelingen die het college eerder in een raadsvergadering had gedaan. Het college zette vervolgens het schoolbestuur onder druk om zich terug te trekken uit het forumschool project. In ruil daarvoor werd een groot budget ter beschikking gesteld om de bestaande gebouwen aan de Wevelaan en de Regentesselaan te renoveren. De beide buurtorganisaties hebben wethouder Verhulst toen laten weten dat ze daar alleen mee akkoord konden gaan, als het welzijnsvoorzieningen deel van de forumschool wél door zou gaan. Afgesproken werd voor Tuindorp Oost een inventarisatie te laten maken van behoefte aan welzijnsactiviteiten enerzijds en beschikbaarheid van lokalen, zoals aula's van scholen en kerken, anderzijds. Hij verklaarde zich bereid om, als inderdaad mocht blijken dat er een tekort was, bij te bouwen. Hij noemde daarvoor de locatie Wevelaan. Het college vond het nodig de inventarisatie uit te breiden tot heel Noordoost en huurde het adviseursbureau Hospitality Consultants uit Amersfoort in. Hun rapport, verscheen twee jaar later op 14 juli 2003 en constateerde inderdaad een substantiëel tekort aan voorzieningen en beval de bouw aan van 500 m² voorzieningen aan de Wevelaan. De locatie en de indeling waren gespecificeerd en de budgetten aangegeven. In februari 2004 werd door de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling het rapport vastgesteld. Eind 2005 werd tenslotte een budget beschikbaar gesteld om dit 'wijkvoorzieningen plan Noordoost' uit te voeren. Het buurtcomité is toen met wethouder Janssen gaan praten over de invulling van de plannen.

Intussen had het buurtcomité wel de gemeente bereid gevonden een trapveldje aan te leggen aan de oostzijde van de Winklerlaan. Na langdurige werkzaamheden als draineren, egaliseren en inzaaien werd het veldje in het voorjaar van 2004 in gebruik genomen.

Begin 2006 kreeg de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling de opdracht projecten uit het wijkvoorzieningenplan te selecteren, die uit het beschikbare budget gerealiseerd konden worden. Het Buurtcomité Tuindorp-Oost, ondersteund door de Stichting Voordorp Vooruit en door Tuindorps Belang, dringt dan aan op een voorziening op een centraal punt tussen Voordorp en Tuindorp Oost en op een voorziening centraal tussen Tuindorp en Tuindorp Oost. Dat laatste vooral omdat inmiddels besloten was om Prinsenhof af te breken. Na veel overleg van de drie bewonersorganisaties met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, met de gemeenteraad en wethouder Van Eijk wordt op 19 september 2006 het 'Uitvoeringsprogramma Wijkvoorzieningen' door het college goedgekeurd:

  1. Twee leegstaande lokalen van De Regenboog aan de Wevelaan gaan ingericht worden als ontmoetingsruimte voor jong en oud. Bovendien is geld gereserveerd om bij gebleken behoefte en succes en vóórtdurende leegstand het gebouw en de gymzaal aan te passen voor multifunctioneel gebruik.
  2. Bij de nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College wordt de gymzaal aangepast voor medegebruik door de buurt voor met name ouderen en bij gebleken behoefte ook voor jongerenactiviteiten.

Begin januari 2007 start projectleidster Adriana Begeer met de uitwerking van de plannen voor de Wevelaan. Op 31 januari belegt zij een bijeenkomst voor de buurtbewoners. De opkomst is groot en bewoners dragen een veelvoud aan ideeën aan. Ook stellen veel bewoners zich beschikbaar om activiteiten te begeleiden. Er wordt diezelfde avond een klankbordgroep samengesteld. De lokalen zijn op 27 april door de school opgeleverd en de verwachting is dat de aannemer nog vóór de zomer de lokalen aangepast heeft voor sociaal-culturele activiteiten. De drie bewonersorganisaties zullen een beheerstichting oprichten.