Wijkverkeersplan Noordoost

december 2010

Onderzoek verkeersdruk Tuindorp Oost en Voordorp.
Op 18 november was er een informatieavond voor de inwoners van beide buurten over het resultaat van het onderzoek. Opvallend was, dat nagenoeg alle 45 bezoekers uit Voordorp kwamen. Dat is des te opmerkelijk omdat er de afgelopen tien jaar met name door de bewoners van de Winklerlaan veel geklaagd is over het sluipverkeer in hun laan. Dat sluipverkeer was mede aanleiding tot het onderzoek. Ook al vanwege de te verwachten toename daarvan door toekomstige woningbouw op de Veemarkt en uitbreiding van De Gaard.
Het onderzoeksrapport geeft als voorkeursoplossing de aanleg van een knip op het kruispunt van de Sartreweg en de Romerostraat in combinatie met een aanpassing van de verkeerslichten op het Kardinaal Alfrinkplein. 
Naar verwachting neemt het college van B&W een besluit in het eerste kwartaal van 2011.

oktober 2010

Er wordt momenteel door de gemeente een zogenaamd twee-kolommen stuk voorbereid. In zo’n stuk worden alle binnengekomen reacties vermeld met daarachter het commentaar van de gemeente.

Achtergrond en stand van zaken

Begin 2005 is de gemeente begonnen met het opstellen van een wijkverkeersplan voor de hele Wijk Noordoost. Doel van het plan is samenhang te brengen in de te nemen verkeersmaatregelen in de wijk en zo de verkeersveiligheid te vergroten en de leefbaarheid en bereikbaarheid in de wijk te bevorderen. Bewoners en bewonersorganisaties van alle tien buurten in de wijk werd gevraagd om knelpunten in hun buurt door te geven.

Ons buurtcomité heeft o.a. gewezen op het sluipverkeer door Tuindorp Oost, met name in de Winklerlaan, op het gevaar in de Kapteynlaan, vooral voor fietsers en op het voor de schoolkinderen gevaarlijke kruispunt Wevelaan/ Kapteynlaan. Vervolgens is een begeleidingsgroep geformeerd, waarin o.a. het buurtcomité zitting heeft. Ook heeft dat tot twee maal toe de Raadscommissie Verkeer en Beheer toegesproken over het (te verwachten) sluipverkeer. Een en ander heeft geleid tot de toezegging dat in september 2005 een onderzoek gedaan zou worden naar de verkeersstromen in Tuindorp Oost aan de hand van kentekennotering van in- en uitgaand auto's. Helaas is de vakgroep verkeer om budgettaire redenen teruggefloten van die toezegging. Na veel heen en weer geschuif van maatregelen van het wijkverkeersplan naar het Veemarkt project en terug en na lange perioden, nodig voor een zorgvuldige procedure, heeft de gemeenteraad eindelijk eind 2006 het verkeersplan goedgekeurd.

Voor Tuindorp Oost zijn vooral de volgende maatregelen van belang:

  • Herinrichting van het kruispunt Sartreweg / Aartsbisschop Romerostraat. Hopelijk neemt daardoor het sluipverkeer via de Sartreweg - Kapteynlaan - Winklerlaan af.
  • Verbetering van de oversteekvoorziening van de Kapteynlaan ter hoogte van de Wevelaan. Dat is met name belangrijk voor de veiligheid van de vele kinderen, die in de Van Loonlaan en de Wevelaan naar de basisscholen gaan of worden gebracht.
Op het ogenblik worden de uitvoeringsmaatregelen verder uitgevoerd. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden in de tweede helft van 2007 worden uitgevoerd.